BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1218/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung hồ sơ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Thy Hạnh Dung
(Đ/c 78/15 Khánh Hội, P4, Q4, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 01/VB /2/2013 đề ngày 27/2/2013 của Công ty TNHH Thy Hạnh Dung khiếu nạilần 2 về việc xác định trị giá tính thuế đối với mặt hàng đầu cá hồi đông lạnh,xuất xứ Anh nhập khẩu tại tờ khai số 159157/NKD01 ngày 14/12/2012 tại Chi cụcHải quan cửa khẩu Cảng Cát Lái - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh và đã được CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 16/QĐ-GQKN ngày 06/02/2013. Qua xem xét nội dung khiếu nại và hồ sơ gửi kèm,Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để việc xem xét giải quyết khiếunại của Công ty chính xác, khách quan theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, tốcáo; Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty bổ sung hồ sơ khiếu nại, cụ thể:

- Hồ sơ nhập khẩu (tờ khai hảiquan, hợp đồng, invoice, phụ lục hợp đồng (nếu có), vận tải đơn, chứng từ thanhtoán …).

- Thông báo về việc nghi vấn trịgiá khai báo, Thông báo về việc xác định khoản đảm bảo, Biên bản tham vấn, Biênbản đối thoại lần đầu, Quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu;

- Các chứng từ, tài liệu khác cóliên quan đến hồ sơ vụ việc khiếu nại.

Bản sao chứng từ tài liệu nêu trêncó dấu sao y bản chính của Công ty (có bảng kê cụ thể các tài liệu này) và gửivề Tổng cục Hải quan trong thời gian 7 ngày kể từ ngày ban hành công văn này đểđược xem xét cụ thể. Trường hợp quá thời hạn nêu trên, nếu Công ty không bổsung hồ sơ thì Tổng cục Hải quan sẽ giải quyết khiếu nại của Công ty theo Luậtđịnh.

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Thy Hạnh Dung biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-PG(5).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng