VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1218/VPCP-KTN
V/v Dự án đường ống dẫn khí NCS2

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Công thương;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Công thương (công văn số 0021/BCT-NL ngày04 tháng 01 năm 2010) về việc đầu tư Dự án đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2, PhóThủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý điều chỉnh Quy hoạch phát triển ngành Dầu khí ViệtNam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 với việc đưa Dự án đườngống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 vào vận hành năm 2014.

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lập Báo cáo nghiên cứu khả thivới tiến độ đưa Dự án vào vận hành nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD;
- VPCP: BTCN, PCN: Văn Trọng Lý, Các Vụ: TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4), MT (18b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý