VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1218/VPCP-QHQT
V/v Nhập xe ô tô của ĐSQ Hà Lan và Lúc-xăm-bua vào Việt Nam

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao (công văn số 4262/BNG-LT ngày24 tháng 12 năm 2008) về việc nhập xe ô tô của cán bộ Đại sứ quán Hà Lan và Đạisứ quán Lúc-xăm-bua tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiếnnhư sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Ngoại giao, cho phép nhập khẩumiễn thuế xe ô tô của ông Martinus Beek, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Hà Lan,ông Martinus Beek phải tái xuất xe khỏi Việt Nam sau khi kết thúc nhiệm kỳ tạiĐại sứ quán Hà Lan tại Việt Nam.

Đối với xe của cán bộ Đại sứ quán Lúc-xăm-bua tại Việt Nam,Bộ Ngoại giao lấy ý kiến Bộ Tài chính và Đại sứ quán Lúc-xăm-bua để xem xét.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biếtvà thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, PTTg Phạm Gia Khiêm (để b/c);
- VPCP: BTCN; Vụ KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).12

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc