B TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12186/BTC-T CNH
V/v báo cáo tình hình thực hin vay và trả nợ hàng năm

Hà Nội, ngày 3 tháng 9 năm 2015

Kính gửi:Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trựcthuộc trung ương

Đ phục vụcho công tác quản lý và đánh giá về tình hình vay và trả nợ của chínhquyền địa phương; căn cứ Luật Quản lý nợ công, Luật Ngânsách nhà nước, Nghị định số 79/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 về nghiệp vụ quản nợ công và Thông tư số 53/2011/TT-BTC ngày 27/4/2011 của Bộ Tàichính hướng dẫn mẫu biểu báo cáo và công khai thông tin về nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia, Bộ Tài chínhđề nghị các địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình vay và trảnợ của ngân sách cấp tỉnh hàng năm, cụ thể như sau:

1. Nội dung báo cáo: Báo cáo về tìnhhình vay và trả nợ của địa phương trong kỳ chi tiết đi vi từng khoản vay theo phụ lục gửi kèm công văn.

(Chi tiết nội dung báo cáo theo phụ lục kèmtheo công văn)

2. Kỳ báo cáo: Một năm hai (02) kỳ.

- Kỳ thứ nhất: Báo cáo tính từ ngày 1/1 đến ngày 30/6. Thời đim báo cáo chậm nhất là ngày 31/7 hàng năm.

- Kỳ thứ hai: Báo cáo tính từ ngày 1/7 đến 31/12 và lũy kế cả năm. Thời đim báo cáo chậm nhất là ngày31/1 của năm tiếp theo.

3. Nơi nhận báo cáo: Bộ Tài chính - Vụ Tài chính Ngân hàng.

Đ nghị y ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố nghiêm túc thựchiện chế độ báo cáo về tình hìnhvay, trả nợ nêu trên.

Xin cám ơn sự phối hợp của y ban nhân dân các tỉnh,thành phố./.

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Lãnh đạo Bộ (đ b/c);
-
Vụ NSNN;
-
Cục QLN;
-
KBNN;
-
S Tài chính tỉnh/thành phố;
-
Lưu VT, TCNH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố....

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VAY VÀ TRẢN

Kỳ báo cáo thứ .... từ ngày ...... Đến ngày ........

I. Tổng mức đầu tư xây dựng cơ bản trong nước năm .....

- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước của ngân sách cấp tỉnhnăm...: tỷđồng.

- Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trong nước của ngân sách địa phươngnăm ...: tỷ đồng.

- Hạn mức huy động vốn năm ...: .... Tỷ đồng

II. Tình hình vay và trả nợ của ngân sách cấp tỉnh

Đơn vị: Tỷ đồng

TT

Nội dung

Dư n đầu kỳ

Vaytrongkỳ

Trả nợ

nợ cuối kỳ

Gốc

Lãi/phí

Tổng

I

Vay phát hành trái phiếu chính quyền địa phương

1

Vay cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương

2

Vay cho các dự án có khả năng hoàn vốn

II

Tạm ứng tồn ngân Kho bạc nhà nước

1

Tạm ng cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương

2

Tạm ứng cho các dự án có khả năng hoàn vốn

III

Vay Ngân hàng phát trin

1

Vay vn kiên cố hóa kênh mương, giao thông nông thôn

2

Vay đầu tư cụm tuyến dân cư vùng lũ đồng bằng sông Cửu Long

3

Vay khác (nêu chi tiết tên dự án)

IV

Vay Ngân hàng thương mại

1

Vay đầu tư cho các dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương

2

Vay đầu tư vào các dự án có kh năng hoàn vốn

3

Vay khác (nếu có)

V

Vay lại vn vay nước ngoài (Chi tiết theo từng dự án vay)

VI

Vay khác (Chi tiết theo các nguồn và dự án vay)

VII

Tổng

III. Các khoản phải trả khác của chính quyền địa phương

1. Nợ đọng xây dựng cơ bản: .... Tỷ đng

2. Nợ khác: ..........tỷ đồng

Nơi nhận:
- Như trên;
-
Sở Tài chính tỉnh, thành ph...;
- L
ưu ...

TM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH, THÀNH PH
(Kýn,đóngdấu

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cung cp đầu mối thực hiện báo cáo định kỳtheo nội dung sau:

- Họ và tên:

- Chức vụ - Đơn vị:

- Email:

- Điện thoại liên h: