UBND TỈNH THANH HOÁ
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1219/SXD-QLN
V/v bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP .

Thanh Hoá, ngày 27 tháng 5 năm 2011

Kính gửi: UBND tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện Văn bản số 2800/UBND – CN ngày 16/5/2011 của UBNDtỉnh Thanh Hóa về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP . Saukhi rà soát việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh, Sở Xây dựngbáo cáo UBND tỉnh nội dung như sau:

Ngày 18/11/2010, Sở Xây dựng đã có văn bản số 2834/SXD-QLNvề việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP . Theo đó, việc bánnhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo Nghị định 61/CP trên địa bàn tỉnh chỉ có tạiThị xã Bỉm Sơn, và báo cáo đã nêu cụ thể tình hình thực tế triển khai, những khókhăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, các đề xuất kiến nghị.

Đến nay, Thị xã Bỉm Sơn đang khẩn trương triển khai thựchiện việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước theo các quy định hiện hành. Trongquá trình thực hiện không phát sinh thêm các vấn đề khó khăn, vướng mắc.

Sở Xây dựng báo cáo việc bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước theoNghị định 61/CP trên địa bàn tỉnh như trên để UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo BộXây dựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN.

GIÁM ĐỐCNgô Văn Tuấn