BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:
Công ty TNHH Tuệ Lâm
(Số 21 Phùng Khắc Khoan, Ρ. Đa Kao, Q1, TP.HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 0912/2013/CV-TL ngày 09/12/2013 của Công ty TNHH Tuệ Lâm về việc xem xét thuế nhập khẩu mặt hàng thuốc Decolgen, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Về phân loại: đề nghị Công ty thực hiện phân loại mặt hàng thuốc Decolgen theo đúng hướng dẫn tại công văn số 4874/TCHQ-TXNK ngày 21/8/2013 của Tổng cục Hải quan.
2. Về xử lý thuế: Điều 41 Luật Quản lý thuế quy định:
"Người nộp thuế phải nộp số thuế ấn định theo thông báo của cơ quan quản lý thuế. Trường hợp không đồng ý với số thuế do cơ quan quản lý thuế ấn định thì người nộp thuế vẫn phải nộp số thuế đó, đồng thời có quyền yêu cầu cơ quan quản lý thuế giải thích hoặc khiếu nại, khởi kiện việc ấn định thuế."
Căn cứ quy định tại Điều 41 Luật Quản lý thuế nêu trên, đề nghị Công ty TNHH Tuệ Lâm thực hiện nộp thuế ấn định theo đúng quy định.
Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Tuệ Lâm biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng