VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1219/VPCP-NC
V/v thay đổi nhân sự thành viên VPCP tham gia Ban chỉ đạo Nhà nước về BĐ-HĐ và Ban chỉ đạo về nhân quyền

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Công an,Ngoại giao, Thuỷ sản, Tư pháp, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường.

Do có sự điều chỉnh phân công nhiệm vụ của một số đồng chí lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ cử đồng chí Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ làm Uỷ viên Ban chỉ đạo Nhà nước về Biển đông và các hải đảo và Uỷ viên Ban chỉ đạo về nhân quyền (thay đồng chí Phó chủ nhiệm Nguyễn Công Sự đã được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác khác).

Văn phòng Chính phủ xin thông báo tới các cơ quan có liên quan biết để tiện liên hệ công tác./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
Đoàn Mạnh Giao