VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1219/VPCP-QHQT
V/v tiếp nhận viện trợ lô hàng quần áo đồng phục học sinh

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội;
- Bộ Kế hoạch và Đầu ttư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (công văn số 1646/BTC-TCĐN ngày12 tháng 2 năm 2008) về việc tiếp nhận viện trợ lô hàng quần áo đồng phục họcsinh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Đà Nẵng vàtỉnh Quảng Nam (thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam) tiếp nhận lô hàng quầnáo đồng phục học sinh mới 100% do Công ty Daewon-Hàn Quốc viện trợ.

2. Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo các đơn vị tiếpnhận kiểm tra chất lượng của lô hàng, phân bổ theo danh sách của Nhà tài trợtránh mua bán dưới mọi hình thức.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTT (để b/c);
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: VX, ĐP, TH;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, QHQT (3b). 26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc