BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12191/BTC-TCHQ
V/v chính sách thuế chuyển nhượng xe ô tô của đối tượng ngoại giao

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thực hiện ý kiến chỉđạo ca Thủ tướng Chính phủ tại công văn số4715/VPCP-KTTH ngày 22/06/2015 của Văn phòng Chính ph về chính sách thuế đối với chuyển nhượng xe ôcủa đối tượng ngoại giao, Bộ Tài chínhchỉ đạo thực hiện như sau:

Đối vớixe ô tạm nhập của đối tượng ưu đãi miễn trừ đã tạm nhập khẩutrước ngày Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg cóhiệu lực (ngày01/11/2013) khi thực hiện chuyển nhượng theo quy định tại Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính nếu thuộc các trường hợp sauthì được áp dụng chính sách thuế như đối với hàng hóa nhập khẩu, tạmnhập khẩu miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng so vi mục đích miễn thuế (không áp dụng chính sách thuế đối vớixe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng quy định tại Quyết định số 36/2011/QĐ-TTg ngày29/06/2011 vàQuyết định số 24/2013/QĐ-TTg ngày03/05/2013 của Th tướng Chính phủ),cụ thể:

1. Đối với xe ca cơ quan: Đảmbảo các điều kiện về chuyển nhượng quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tưngChính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ Tài chính và cácvăn bản hướng dẫn liên quan và thuộc danh sách xe do Tổng cục Hải quan thôngbáo (trên cơ sở danh sách do cơ quan Đại diện cung cấp).

2. Đối với xe ô tô của cá nhân:

- Chủ xe thực hiện chuyển nhượng do kết thúc nhiệm kỳ công tác tại ViệtNam hoặc chuyển nhượng trước khi kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam hoặc cá nhân đã kết thúc nhiệm kỳcông tác tại Việt Nam theo quy định tại Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày13/09/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014của Bộ Tài chính và các văn bản hướngdẫn liên quan. Đối với cá nhân đã kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam thìxe phải có văn bản ủy quyền cho cơ quan Đại diệnthực hiện chuyển nhượng xe trong thời hạn quy định tại Thông tư số19/2014/TT-BTC .

- Chủ xe đã kết thúc nhiệm kỳ về nước, đã được cơ quan Công an cấp giấy chứngnhận thu hồi đăng ký, biển số xe và có văn bản ủyquyền cho cơ quan Đại diện làm th tụcthanh lý nhưng quá thời hạn 06 tháng k từ ngày kết thúc nhiệm kỳ công tác (thời hạn công tác ghi trên chứngminh thư ngoại giao) và thuộc danh sách do Tổng cục Hải quan thông báo (trên cơsở danh sách do cơ quan Đại diện cung cấp).

Về danh sách xe do cơ quan Đại diện cung cấp, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) sẽ cung cấp gửi Cục Hải quan tỉnh, thành phố saukhi nhận được danh sách đầy đủ từ các cơ quan Đại diện.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện, trường hợp có phát sinh vướng mắc vượt thẩmquyền báo cáo về Bộ Tài chính (qua Tổng cục Hải quan) để có hướng dẫn, ch đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Ngoại giao (đ p/h);
- Bộ Công an (để p/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ Pháp chế (để theo dõi);
- Lưu: VT, TCHQ (47b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ
TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn