BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1219TCT/DNK
V/v: Hạch toán vào chi phí khoản tiền trả nước ngoài

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2005

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Tường Vân
(65 Hai Bà Trưng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Thuế nhận được văn thưđề ngày 12/3/2005 của Công ty hỏi về việc hạch toán vào chi phí khoản chi quảnlý, chế tạo và nhãn hiệu phải trả nước ngoài, về việc này Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Trường hợp Công ty phải trả tiềnquản lý, chế tạo và nhãn hiệu cho phía nước ngoài (chi phí này được tính bằng %trên doanh thu hàng tháng) thì:

- Công ty có trách nhiệm kêkhai, khấu trừ thuế và nộp thuế hộ cho phía nước ngoài theo quy định tại Thôngtư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 và Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chứcnước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanhhoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

- Khoản chi phí phải trả phíanước ngoài nếu được dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh và Công ty có đủ Hợpđồng, chứng từ thanh toán, biên lai nộp thuế thay cho phía nước ngoài thì đượctính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Chi phí này đượcphân bổ đầu vào chi phí kinh doanh theo số thực trả, trường hợp Công ty chưathanh toán thì tạm thời chưa được tính vào chi phí kinh doanh.

Cục thuế TP. Hồ Chí Minh đã cócông văn số 7500/CT-TTHT ngày 27/7/2004 trả lời Công ty, đề nghị Công ty liênhệ với Cục thuế để được hướng dẫn thực hiện cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công tyđược biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP.HCM;
- Lưu VP (HC), DNK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến