BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 122/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2012.

Kínhgửi : Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC)

Trả lời văn bản số 293/CDC-KHngày 05/6/2012 của Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam(CDC) đề nghị hướng dẫn áp dụng định mức chi phí tư vấn thiết kế xây dựng côngtrình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí thiết kế công trình xácđịnh theo định mức công bố tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 và Quyếtđịnh số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng là mức chi phí cần thiết đểhoàn thành toàn bộ công việc thiết kế của công trình theo quy định hiện hành.Chi phí thiết kế được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) (định mức côngbố tại văn bản và Quyết định nêu trên) nhân với chi phí xây dựng (chưa có thuếgiá trị gia tăng) trong dự toán công trình được duyệt.

Như vậy, chi phí thiết kế xâydựng là chi phí cần thiết để thiết kế toàn bộ công trình (phần xây dựng).Trường hợp, Chủ đầu tư yêu cầu thiết kế nội thất riêng (ngoài nội dung thiết kếcông trình), thì chi phí thiết kế nội thất được tính riêng (ngoài chi phí thiếtkế công trình) và xác định bằng cách lập dự toán theo hướng dẫn của Phụ lục kèmtheo văn bản số 1751/BXD-VP và Quyết định số 957/QĐ-BXD

Căn cứ ý kiến nêu trên, Công tycổ phần tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam (CDC) tổ chức thực hiệntheo quy định./.

Nơi nhận:- Như trên;
- Lưu: VT, KTXD(Th8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh