BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 122 TCT/PCCS
V/v hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2005

Kínhgửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời Công văn số 1402 CT/TT&HTngày 21/9/2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về hạch toán chi phí của hợp đồngchia sẻ chi phí, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Công ty nước ngoài ký hợpđồng với Công ty Shell Việt Nam để cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợkinh doanh, tư vấn quản lý... các hợp đồng nêu trên là hợp đồng dịch vụ. Tạiđiểm 4 mục IV phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tàichính hướng dẫn: “Các khoản chi không có hoá đơn, chứng từ theo chế độ quy địnhhoặc chứng từ không hợp pháp” không được tính vào chi phí hợp lý. Theo quy địnhtại Điều 17 Luật kế toán thì chứng từ kế toán phải phản ảnh tên, địa chỉ củađơn vị hoặc cá nhân lập chứng từ kế toán; tên, địa chỉ của đơn vị hoặc cá nhânnhận chứng từ kế toán. Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, Công ty Shell Việt Namchỉ được tính vào chi phí hợp lý để xác định thu nhập chịu thuế đối với cáckhoản chi phí đã trả cho Công ty nước ngoài nếu các chi phí đó được thể hiệntrong hợp đồng và biên bản thanh lý hợp đồng giữa 2 bên, có chứng từ thu tiềndịch vụ của Công ty nước ngoài ghi tên đơn vị nhận chứng từ và trả tiền là Côngty Shell Việt Nam; có xác nhận của công ty kiểm toán độc lập ngoài Việt Nam.Công ty Shell Việt Nam không được tính vào chi phí hợp lý đối với khoản chi trảcho nước ngoài nếu không có đầy đủ các chứng từ nêu trên.

2/ Đối với các khoản thanh toáncho Công ty nước ngoài cung cấp dịch vụ, công ty Shell Việt Nam phải nộp thuếGTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho bên nước ngoài đối với hoạt độngdịch vụ theo hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998. Thôngtư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 và Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày22/12/2003 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cụcthuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn Công ty Shell Việt Nam thực hiện./.

K/T TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương