B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 122/TCT-TNCN
V/v Giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 2426/CT-THNVDT ngày 25/12/2014 của Cụcthuế tỉnh Bến Tre về việc giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc. Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm d, Khoản 1, Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 quy định:

“...d.4) Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộpthuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứngđiều kiện tại đim đ, khoản 1,Điều này bao gồm:

d.4.1) Anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế.

d.4.2) Ông nội, bà nội; ông ngoại, bà ngoại; cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế.

d.4.3) Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm: con của anh ruột, chị ruột, em ruột.

d.4.4) Người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định củapháp luật.”

Căn cứ vào quy định trên Tổng Cục thuế thống nhất với hướngxử lý của Cục thuế v việcgiảm trừ gia cảnh đi với các trườnghp có quy định cụ thtrong các Luật hiện hành mà người nộpthuế phải trực tiếp nuôi dưỡng.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn