VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 122/VPCP-KGVX
V/v kết nối chương trình O2TV “sức khỏe và cuộc sống” vào hệ thống truyền hình cáp ở các địa phương

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Đài Truyền hình Việt Nam.

Ngày02 tháng 01 năm 2009, Văn phòng Chính phủ nhận được văn bản số 1355/TTr-BYTngày 30 tháng 12 năm 2008 của Bộ Y tế (đồng thời gửi đến Đài Truyền hình ViệtNam) trình Thủ tướng Chính phủ về việc kết nối chương trình O2TV “sức khỏe vàđời sống” vào hệ thống truyền hình cáp ở các địa phương.

Đểcó đủ cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, Văn phòng Chính phủđề nghị quý Bộ và Đài Truyền hình Việt Nam có ý kiến bằng văn bản về đề nghịcủa Bộ Y tế tại văn bản nêu trên và gửi đến Văn phòng Chính phủ trước ngày 15tháng 01 năm 2009.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Bộ Y tế;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTN, ĐP, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản