BỘ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1220/BNV-TCPCP
V/v thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: SởNội vụ tỉnh Phú Thọ

Trả lời Côngvăn số 263/SNV-TCBM &CB ngày 04 tháng 3năm 2016 của Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ về việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnhPhú Thọ, Bộ Nội vụ có ý kiến như sau:

1. Trước khi Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành một số Điềucủa Luật Công chứng có hiệu lực thi hành thì việc thành lậpHội Công chứng viên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quyđịnh về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

2. Hiện nay, việc thành lập Hội Côngchứng viên ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thựchiện theo Luật Công chứng năm 2014 và Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi Tiết và hướng dẫn thi hành ở Nội vụ tham mưu với Ủy bannhân dân tỉnh Phú Thọ thực hiện quản à nà hướng dẫn việc thành lập Hội Công chứng viên tỉnh Phú Thọ( Điều 23 và Điều 24 Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng3 năm 2015 của Chính phủ).

Trên đây là ý kiến của Bộ Nội vụ gửiSở Nội vụ tỉnh Phú Thọ./.


- Như trên;trưởng (để b/c);trưởng Nguyễn Duy Thăng (để b/c);Tư pháp tỉnh Phú Thọ;, T(02).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ
Hà Thị Dung