TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1220/GSQL-GQ3
V/v làm việc ngoài giờ hành chính

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

Tại Hội nghị đối thoại với Doanhnghiệp về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2013 do PhòngThương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Bộ Tài chính tổ chức, Cục Giám sátquản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan nhận được ý kiến phản ánh Chi cục Hảiquan cửa khẩu Mộc Bài - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh từ chối đề nghị làm việcngoài giờ hành chính ngày 02/11/2013 đối với Công ty TNHH TM-DV Tín Thắng. Trêncơ sở ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát quản lý vềHải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1) Đề nghị Cục Hải quan tỉnh TâyNinh chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài lưu ý tạo điều kiện thuận lợiDoanh nghiệp khi làm thủ tục hải quan nhưng phải đảm bảo yêu cầu quản lý;

2) Đối với trường hợp từ chối đềnghị làm thủ tục ngoài giờ hành chính, cần có sự giải thích cụ thể để Doanhnghiệp biết và chủ động trong hoạt động kinh doanh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Tây Ninh được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH TM-DV Tín Thắng - Đ/c số 84T/4 Trần Đình Xu - Cô Giang - Quận 1 - TP HCM (để t/h);
- Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha