BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1220/TCHQ /KTTT
V/v: Xác định giá tính thuế truy thu

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2005

Kínhgửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4441/HQTP .NVngày 15/11/2004 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc xác định giá tính thuếtruy thu hàng hóa nhập khẩu được tạm miễn thuế nhập khẩu nay được phép thay đổimục đích sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư 172/1998/TT /BTCngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính.

Sau khi trao đổi ý kiến với VụChính sách Thuế Bộ Tài chính.

Qua xem xét báo cáo tại công văntrên, do Doanh nghiệp chậm kê khai truy nộp thuế và giám định chất lượng theoquy định. Nên việc xác định giá tính thuế truy thu ngay sau khi được phép củaBộ Thương mại là không thể thực hiện được. Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minhkiểm tra hồ sơ gốc và văn bản đề nghị của Doanh nghiệp để xử lý như sau:

1/ Về giá tính thuế truy thu:Nếu được phép mở tờ khai nhập khẩu tại chỗ thì giá tính thuế truy thu xác địnhtrên cơ sở Điểm 1.m, Mục I, Phần E Thông tư 172/1998/TT/BTC ngày 22 tháng 12năm 1998 của Bộ Tài chính.Cụ thể:Giá tính thuế truy thu xácđịnh theo tỉ lệ còn lại của hàng mới - Là tỉ lệ % của số thuế được hoàn tươngứng với thời gian hàng hóa nhập khẩu đã sử dụng và lưu lại Việt Nam quy địnhtại điểm 1.m, Mục I, Phần E Thông tư 172/1998/TT/BTC. Thời gian hàng hóa nhậpkhẩu đã sử dụng và lưu lại Việt Nam xác định từ khi hàng hóa nhập khẩu đến khiđược Bộ Thương mại cấp phép để XNK tại chỗ.

Ví dụ cụ thể: Lô hàng có 01chiếc xe TOYOTA-LANDCRUISER nhập khẩu mới tháng 7/1996, đến tháng 12/2000 đượcphép của Bộ Thương mại cho nhập khẩu tại chỗ. Như vậy thời gian nhập khẩu sửdụng và lưu lại Việt Nam là trên 4 năm, theo hướng dẫn trên thì số thuế đượchoàn là “35% số thuế nhập khẩu đã nộp” (tức là Nhà nước đã đánh thuế nhập khẩutrên 65% giá trị sử dụng đã tiêu hao tại Việt Nam), vận dụng để xác định giátính thuế nhập khẩu truy thu đối với chiếc xe trên là 35% so với giá tính thuếnhập khẩu xe mới.

Các căn cứ khác để tính thuếtruy thu theo quy định chung.

2/ Xử phạt: Việc Doanhnghiệp chậm kê khai nộp thuế truy thu thì xem xét xử lý theo quy định hiệnhành. Đồng thời Doanh nghiệp còn bị xử phạt chậm nộp thuế. Thời gian tính sốngày chậm nộp xác định kể từ khi được phép thay đổi mục đích sử dụng đến khinộp hồ sơ cho cơ quan Hải quan trừ (-) 02 ngày (là thời hạn kê khai thay đổimục đích sử dụng).

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Tổng cục (5);
- Vụ Chính sách Thuế (để biết);
- Lưu VP, KTTT (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An