VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1221/VPCP-QHQT
V/v gia nhập Công ước 138 của ILO


Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội,
- Bộ Ngoại giao,
- Bộ Tư pháp.

Văn phòng Chủ tịch nước có văn bản số 170 CV/VP-PL ngày 12 tháng 3 năm 2003 gửi Văn Phòng Chính Phủ đề nghị xem xét về thủ tục bãi bỏ Công ước số 5 (quy định tuổi tối thiểu của trẻ em được vào làm việc trong các công việc công nghiệp) khi gia nhập Công ước số 138 của ILO về tuổi tối thiểu được đi làm việc, theo 2 hướng sau đây:

1. Bỏ đoạn về bãi ước Công ước số 5 trong bản Tuyên bố khi gia nhập Công ước 138, hoặc

2. Làm các thủ tục cần thiết để trình Quốc hội bãi ước Công ước số 5 trước khi gia nhập Công ước 138.

Văn Phòng Chính Phủ đề nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp nghiên cứu và có ý kiến bằng văn bản về vấn đề trên, gửi sớm Văn Phòng Chính Phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trình lại Chủ tịch nước./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
ĐOÀN MẠNH GIAO