BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/QLCL-VP

Hà Nội, ngày 9 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯNĂM 2015

Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thực hiện Chỉ thị số 2062/CT-BNN-KHngày 26/6/2014 của trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng kế hoạch pháttriển KT-XH và dự toán NSNN năm 20145, và Công văn số 883/XD-KH ngày 04/7/2014của Cục Quản lý Xây dựng công trình v/v xây dựng kế hoạch đầu tư từ nguồn NSNNnăm 2015;

Cục Quản lý Chất lượng NôngLâm sản và Thủy sản báo cáo kết quả triển khai các dự án do Cục làm chủ đầu tưnăm 2014 và kế hoạch đầu tư năm 2015 như sau:

A. DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐẦUTƯ

1. Dự án thực hiện đầu tư:

- Dự án đầu tư xây dựng côngtrình Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng (được Bộ Nôngnghiệp và PTNT phê duyệt tại các Quyết định: số 3130/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2009và số 1892/QĐ-BNN-XD ngày 10/8/2012).

- Dự án đầu tư xây dựngTrung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản (đượcBộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt tại Quyết định số 2282/QĐ-BNN-XD ngày4/10/2013)

2. Dự án chuẩn bị đầu tư:

- Dự án đầu tư xây dựngTrung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượngNông lâm sản và Thủy sản Nam bộ (được Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt chủtrương đầu tư tại Quyết định số 1884/QĐ-BNN-KH ).

B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM2014

I. Dự án đầu tư xây dựngcông trình Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng.

1. Khái quát về dự án

a) Tên dự án: Đầu tưxây dựng công trình Trung tâm Chất lượng nông lâm thuỷ sản vùng 2 - Đà Nẵng.

b) Quy mô: Xây mớinhà làm việc và phòng kiểm nghiệm (06 tầng + tầng hầm); mua sắm, lắp đặt trangthiết bị xây dựng, văn phòng.

c) Địa điểm xây dựng:Lô 08+09+10+11+12 Khu B3 – Khu dân cư Nam cầu Trần Thị Lý, Phường Mỹ An, QuậnNgũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng.

d) Loại, cấp công trình:Công trình dân dụng, cấp III.

e) Hình thức quản lý dựán: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

g) Thời gian thực hiện:03 năm kể từ ngày khởi công 11/11/2012.

h) Tổng mức đầu tư của dựán: 38.308.636.000 đồng

k) Nguồn vốn đầu tư: VốnXDCB tập trung do Bộ NN& PTNT quản lý

2. Kết quả triển khai đến30/6/2014.

a) Côngtác xây dựng:

Tiếp tục triểnkhai thi công gói thầu số 13: Thi công xây dựng trụ sở làm việc (Lắp dựng cửa,vách kính, lan can; làm trần thạch cao; ốp, lát nền; matis, lăn sơn, sơn; côngtác điện, nước, chống sét, ĐHKK, PCCC; HT xử lý nước thải - Phần xây dựng).

b) Côngtác mua sắm, lắp đặt thiết bị:

Tiếp tục triểnkhai lắp đặt thiết bị công nghệ thông tin và tổng đài điện thoại (Gói thầu số21) và triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộcgói thầu số 15, 16, 18, 19, 20.

Các gói thầuthiết bị còn lại: Cục tiếp tục triển khai theo Kế hoạch đấu thầu được Bộ phêduyệt tại Quyết định 1925/QĐ-BNN-XD ngày 14/8/2012.

c) Kếtquả giải ngân đến 30/6/2014:

- Vốn đầu tưđược cấp 2014: 8,5 tỷ (Thông báo số 189/BNN-KH ngày 15/1/2014 của Bộ Nôngnghiệp và PTNT).

- Tổng hợp giátrị khối lượng hoàn thành và kết quả giải ngân 6 thángđầu năm 2014:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Nội dung/hạng mục chi phí

Giá trị khối lượng hoàn thành

(từ 1/1-30/6/14)

Giá trị giải ngân

Đã giải ngân

Tiếp tục giải ngân (*)

1

Xây dựng

1.239,0

1.239,0

2

Thiết bị

-

3

Giám sát

56,1

34,8

21,3

4

Quản lý dự án

-

Cộng

1.295,1

1.273,8

21,3

Tổng cộng

Chú thích: (*) - Giá trị khốilượng hoàn thành đến 30/6/2014, đã đủ hồ sơ chuyển Kho bạc làm thủ tục thanhtoán trong tháng 6/2014.

Hiện tại, Cục đang làm thủ tụctạm ứng (30% giá trị hợp đồng) đối với các gói thầu đã tổ chức đấu thầu trongQuý II/2014 (gói 15, 16, 20): 396,6 triệu đồng.

3. Dự kiến thực hiện đến 31/12/2014(cả năm)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Hạng mục

Ước giá trị khối lượng hoàn thành 2014

(Triệu đồng)

1

Phần xây lắp (Gói thầu số 13): Phần hoàn thiện

8.660

2

Phần thiết bị (Các gói thầu số 14 và 21)

4.085

-

Trạm biến áp 400KVA (gói 14)

1.223

-

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy (gói 15)

202

-

Hệ thống thiết bị xử lý nước thải (gói 16)

932

-

Máy phát điện 200KVA (gói 17)

671

-

Máy điều hòa nhiệt độ (gói 18)

598

-

Thiết bị kho đông lạnh (gói 19)

199

-

Bàn ghế phòng họp (gói 20)

203

-

Hệ thống CNTT và Tổng đài điện thoại (gói 21)

957

3

Chi phí khác

2.190

-

Giám sát xây dựng và lắp đặt thiết bị

166

-

Chi phí Quản lý dự án

204

Cộng

13.115

II. Dự án đầu tư xây dựngTrung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản.

1. Khái quát về dự án

a) Tên dự án: Đầu tưxây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản

b) Địa điểm:Thị trấnTrâu Quỳ, Gia Lâm, Tp. Hà Nội. Trong phạm vi khu đất đã được Bộ phê duyệt tạivăn bản số 248/BNN-KH ngày 08/2/2012 gửi Bộ Tài chính và UBND Tp Hà Nội;

c) Quy mô dự án:

+ Diện tích khu đất:10.011,6m2.

+ Tổng diện tích xây dựngcông trình có mái che: 1.895,73m2

+ Tổng diện tích sàn côngtrình có mái che: 5.454,77m2

+ Mật độ xây dựng: 18,93%

+ Số tầng: Nhà làm việc cao03 tầng, nhà kiểm nghiệm kiểm chứng cao 03 tầng + tum.

d) Loại, cấp công trình:Công trình dân dụng, cấp III và IV.

e) Hình thức quản lý dựán: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

g) Thời gian thực hiện dựán: 2014 - 2018 (chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn I: 2014-2016; giai đoạnII: 2017-2018).

h) Tổng mức đầu tư: 79.212.323.000đồng

k) Nguồn vốn: VốnNgân sách Nhà nước cấp cho đầu tư xây dựng cơ bản tập trung và Trái phiếu Chínhphủ

2. Kết quả triển khai đến30/6/2014

- Tổ chức thiết kế, thẩm trathiết kế bản vẽ thi công và dự toán giai đoạn 1.

- Triển khai lập báo cáođánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đã trình Bộ thẩm định, phê duyệt.

- Lập hồ sơ xin cấp Giấyphép quy hoạch theo quy định. Hiện tại, Cục đang tích cực đôn đốc Sở Quy hoạch- Kiến trúc Hà Nội xem xét, sớm cấp chứng chỉ quy hoạch để có căn cứ triển khaicác bước tiếp theo.

- Kết quả giải ngân đến30/6/2014:

+ Vốn đầu tư được cấp 2014:20 tỷ (Thông báo số 754/BNN-KH ngày 18/2/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT).

+ Giá trị khối lượng hoànthành (công tác tư vấn): 1.312 triệu đồng

+ Kết quả giải ngân: 30triệu đồng.

3. Dự kiến thực hiện đến31/12/2014 (cả năm)

- Triển khai công tác đềnbù, giải phóng mặt bằng;

- Tổ chức đấu thầu xây dựngvà khởi công xây dựng Nhà kiểm nghiệm kiểm chứng, hạ tầng (thuộc giai đoạn 1của Dự án).

- Ước giá trị khối lượnghoàn thành (cả năm):

TT

Nội dung/hạng mục chi phí

Giá trị khối lượng hoàn thành

(Triệu đồng)

1

Xây dựng

7.400

2

Thiết bị

0

3

Đền bù, GPMB

1.025

4

Tư vấn

1.425

5

Quản lý dự án

150

Cộng

10.000

III. Dự án đầu tư xâydựng Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượngNông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ

* Kết quả triển khai đến30/6/2014

Cục đã tổ chức lựa chọn nhàthầu, ký hợp đồng tư vấn thực hiện gói thầu “Khảo sát địa chất và lập dự án đầutư”. Hiện tại, nhà thầu đang khẩn trương thực hiện khảo sát, lập dự án và phốihợp với Cục/Trung tâm vùng 4 chuẩn bị các hồ sơ pháp lý để trình Bộ thẩm định,phê duyệt Dự án theo đúng quy định hiện hành.

2. Dự kiến thực hiện đến31/12/2014

Sau khi được Bộ phê duyệt Dựán, Cục sẽ tiếp tục triển khai các công việc:

- Trình Bộ phê duyệt kếhoạch đấu thầu tổng thể dự án.

- Lựa chọn đơn vị Tư vấn vàtổ chức thực hiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.

- Lựa chọn tư vấn thẩm trathiết kế bản vẽ thi công.

C. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM2015

Đơn vị: Triệu đồng

TT

Tên dự án

Kế hoạch 2015

Ghi chú

I

Nguồn NSNN

15.205

1

Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2 - Đà Nẵng

10.078

Xin xem Biểu 2.11

2

Đầu tư xây dựng Trung tâm Chất lượng nông lâm thủy sản vùng 4 và Cơ quan Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Nam bộ

5.127

Xin xem Biểu 2.11

II

Nguồn TPCP

25.000

3

Đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản

25.000

Xin xem Biểu 2.12

D. ĐỀ XUẤT,KIẾN NGHỊ

Để đẩy nhanhtiến độ đầu tư xây dựng Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm chứng và Tư vấn chất lượng nông lâm thủy sản, kịp thời tiếp nhận thiết bị kiểmnghiệm từ phía Nhật Bản, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản kiến nghịBộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí buổi làm việc với Chủ tịch UBND Thànhphố Hà Nội về việc cấp giấy phép quy hoạch để đơn vị có cơ sở triển khai cácbước tiếp theo.

Trên đây làbáo cáo của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản về kết quả thựchiện các dự án đầu tư do Cục làm chủ đầu tư năm 2014 và kế hoạch đầu tư năm2015.

Kính báocáo Bộ xem xét.

Nơi nhận:
- Vụ Kế hoạch (để b/c);
- Cục Quản lý XDCT (để b/c);
- Lưu: VT, VP, TC, DA.

CỤC TRƯỞNGNguyễn Như Tiệp