Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 1222 TCT/NV7
NGÀY 20 THÁNG 3 NĂM 2002 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM
THUẾ ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 1974 CT/NV ngày 20/2/2002 của Cục thuếthành phố Hà Nội về việc: "Chính sách miễn tiền thuê đất trong thời gianxây dựng cơ bản", tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5, Mục II, Phần I Thông tư số 35/2001/TT-BTC ngày25/5/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc miễn tiền thuê đất quy định:

"Miễn tiền thuê đất trong thời gian dự án xây dựng cơbản. Trường hợp dự án có nhiều hạng mục công trình hoặc giai đoạn xây dựng độclập với nhau thì tính miễn giảm tiền thuê đất theo từng hạng mục hoặc giai đoạnxây dựng đó....".

Căn cứ vào quy định trên, trường hợp tổ chức, hộ gia đình,cá nhân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, khi có dự án được cấpcó thẩm quyền phê duyệt thì được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơbản. Đối với hạng mục công trình xây dựng độc lập với nhau thì miễn tiền thuêđất theo từng hạng mục công trình, theo từng giai đoạn xây dựng, khi các côngtrình hoặc hạng mục công trình đưa vào sử dụng thì tính tiền thuê đất; Thờigian được miễn tiền thuê đất tối đa là 5 năm.

Đề nghị Cục thuế thành phố Hà Nội căn cứ vào hướng dẫn trênvà chính sách về tiền thuê đất hiện hành thực hiện miễn tiền thuê đất cho cácđơn vị theo đúng quy định.