ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1222/UB
V/v quản lý và sử dụng các quỹ không chia của Xí nghiệp hợp doanh và Cửa hàng hợp tác kinh doanh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 1986

Thực hiện các quy định tạm thời về Xí nghiệp hợp doanh vàCửa hàng hợp tác kinh doanh, theo đề nghị của Sở Tài chánh và Liên hiệp Côngđoàn Thành phố, UBND Thành phố chỉ đạo việc quản lý và sử dụng các quỹ khôngchia của Xí nghiệp hợp doanh và Cửa hàng HTKD, như sau:

I. VỀ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CỦA TỪNG QUỸ:

1. Quỹ phát triển sản xuất, kinh doanh:

a) Quỹ phát triển sản xuất của Xí nghiệp hợp doanh:

Quỹ phát triển sản xuất được dùng vào việc hợp lý hóa sảnxuất và cải tiến kỹ thuật, nhằm vào những công việc đem lại hiệu quả kinh tếthiết thực. Cụ thể như sau :

- Cải tiến một phần máy móc, thiết bị, thay thế thiết bị cũvà mua thêm thiết bị lẻ - cải tiến nhỏ quy trình công nghệ, bố trí, sắp xếp lạidây chuyền sản xuât kinh doanh, nâng cao công suất máy móc thiết bị, đáp ứngtiêu chuẩn, quy trình tiến bộ và tăng thêm hiệu quả sản xuất kinh doanh, củngcố, mở rộng mặt hàng, xây dựng nhỏ các công trình phục vụ cho việc hợp lý hóasản xuất và cải tiến kỹ thuật.

- Mua sắm, chế tạo, thay đổi, xây dựng bổ sung những bộ phậnmáy móc thiết bị hoặc công trình và các khoản chi phí khác về nguyên vật liệu,tiền lương… trong phạm vi nghiên cứu nhằm chế thử sản phẩm mới hoặc để sản xuấtcác mặt hàng phụ bằng phế liệu, phế phẩm.

- Mua sắm, chế tạo, thay đổi, xây dựng bổ sung những bộ phậnmáy móc thiết bị hoặc công trình nhằm cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo vệsinh công nghiệp, bảo vệ an toàn lao động.

Nếu do nhu cầu hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, chếthử, cải thiện điều kiện lao động… mà xí nghiệp cần thực hiện việc mua sắm, chếtạo, thay đổi, xây dựng lớn, vượt quá khả năng của quỹ phát triển sản xuất, thìxí nghiệp được phép vay tiền ngân hàng để thực hiện. Tiền vay ngân hàng sẽ đượchoàn trả lại ngân hàng bằng quỹ phát triển sản xuất, tiền lãi vay ngân hàngđược hạch toán vào chi phí sản xuất của xí nghiệp.

b) Quỹ phát triển kinh doanh của Cửa hàng HTKD:

Quy định tạm thời về HTKD trong ngành Thương nghiệp và ănuống đã xác định “Quỹ phát triển kinh doanh để mua sắm phương tiện kinh doanh.Trong thời gian đầu mới hoạt động, quỹ phát triển kinh doanh nói chung còn eohẹp, nếu cần có vốn để đáp ứng các yêu cầu nói trên thì được sử dụng thêm vốntự có hoặc động viên cổ đông tư nhân góp thêm vốn nếu còn thiếu vốn.

Vấn đề phát triển kinh doanh nói trên không bó hẹp vào việcmở mang kinh doanh ngành hàng mặt hàng đã đăng ký kinh doanh mà còn bao gồm cảviệc tổ chức thêm bộ phận sản xuất để hỗ trợ cho việc kinh doanh. Thí dụ: Cửahàng rau quả tổ chức theo bộ phận chế biến một số mặt hàng thực phẩm từ rau quảkhông tiêu thụ hết. Cửa hàng phế liệu, phế thải tổ chức bộ phận sơ chế hoặc táichế phế liệu, phế thải.

Quỹ phát triển sản xuất của XNHD và quỹ phát triển kinhdoanh của cửa hàng HTKD nếu chưa sử dụng hoặc sử dụng không hết thì có thể bổsung cho vốn lưu động khi có nhu cầu.

2. Quỹ phúc lợi tập thể (xí nghiệp, cửa hàng)

Quỹ phúc lợi tập thể được dùng vào những việc sau đây;

- Xây dựng thêm, mở rộng, sửa chữa nhà ở, câu lạc bộ, nhànghỉ, trại điều dưỡng, nhà trẻ, nhà ăn, căn tin, các công trình TDTT, bếp ăn…và làm những công việc khác phục vụ cho đời sống của người lao động trong xínghiệp cửa hàng.

Cải thiện điều kiện sinh hoạt văn hóa và chăm lo sức khỏecủa người lao động trong xí nghiệp, cửa hàng mua sắm thêm dụng cụ y tế, thuốcmên cho cơ sở điều trị của xí nghiệp, cửa hàng trang bị dụng cụ cho nhà ăn,căngtin, cơ sở điều trị, câu lạc bộ, nhà trẻ, chi phí về điều dưỡng, tham quandu lịch.

- Cho vay làm vốn tăng giá sản xuất nhằm cải thiện sinh hoạtcho người lao động trong xí nghiệp, cửa hàng.

- Chi phí thêm về bổ túc văn hóa và học tập nghiệp vụ, kỹthuật ở xí nghiệp, cửa hàng.

- Trợ cấp thêm về khó khăn đột xuất cho người lao động trongxí nghiệp, cửa hàng.

Trong điều kiện quỹ phúc lợi còn eo hẹp cần dành ưu tiên chonhững việc nhằm phục vụ phúc lợi tập thể. Ngay trong những việc phục vụ phúclợi tập thể cũng phải tùy theo khả năng của quỹ mà giải quyết theo thứ tự: Việcnào thiết yếu cho đời sống của tập thể thì giải quyết trước. Ví dụ: mua thêmdụng cụ y tế, thuốc men cho cơ sở điều trị cần được giải quyết trước việc xâydựng câu lạc bộ hay nhà nghỉ.

3. Quỹ khen thưởng (xí nghiệp, cửa hàng):

Quỹ khen thưởng được dùng vào những việc sau đây:

- Khen thưởng tổng kết hoàn thành kế hoạch của xí nghiệp,cửa hàng trong đó có kết hợp với thưởng danh hiệu thi đua.

- Khen thưởng đột xuất cho những điển hình tốt về cải tiếnsản xuất và quản lý làm lợi cho xí nghiệp, cửa hàng, chú ý không dùng quỹ khenthưởng để thưởng tăng năng suất (dùng quỹ lương).

Trong việc thực hiện chế độ khen thưởng cần xem xét cụ thểthành tích của từng người từng tổ để người, tổ có thành tích nhiều được thưởngnhiều, có thành tích ít được thưởng ít, không có thành tích không thưởng, tránhviệc phân phối một cách bình quân.

- Khen thưởng những cá nhân, tập thể ngoài xí nghiệp, cửahàng, có thành tích trực tiếp giúp đỡ xí nghiệp, cửa hàng hoàn thành và hoànthành vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh.

- Những khuyến khích bằng vật chất phải được thực hiện tronggiới hạn khả năng của quỹ, tránh việc vay mượn các quỹ khác để khen thưởng hàngtháng xí nghiệp, cửa hàng phải trích từ 5% đến 10% quỹ khen thưởng nộp lên cơquan chủ quản cấp trên để lập quỹ khen thưởng chung cho cán bộ, nhân viên củangành quản lý và của các xí nghiệp, cửa hàng trực thuộc.

4. Quỹ bảo hiểm xã hội (xí nghiệp, cửa hàng):

Quỹ bảo hiểm xã hội được dùng vào việc thực hiện các chế độcủa Nhà nước về ốm đau, sinh đẻ, tai nạn lao động và bảo hộ lao động:

- Về ốm đau, sanh đẻ: tùy khả năng của quỹ bảo hiểm xã hội màBan Giám đốc xí nghiệp hợp doanh, ban quản lý cửa hàng HTKD quy định thể thứctrợ cấp phù hợp với tình hình của xí nghiệp, cửa hàng, sau khi đã bàn bạc thốngnhất với tổ chức Công đoàn cơ sở và xin ý kiến của Công đoàn cơ sở và xin ýkiến của Công đoàn cấp trên trực tiếp.

- Về tai nạn lao động và bảo hộ lao động: thi hành đầy đủtheo chế độ BHXH và điều lệ bảo hộ lao động hiện hành. Xí nghiệp, Cửa hàng cónhiệm vụ trích một phần quỹ BHXXH để nộp cho Liên hiệp Công đoàn theo hướng dẫncủa Liên hiệp Công đoàn.

Việc sử dụng quỹ không chia phải đúng mục đích, không đượcdùng quỹ này để bổ sung cho quỹ kia.

II. VỀ ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG:

Ngoại trừ quỹ phát triển sản xuất kinh doanh, đối với cácquỹ khác nói chugn đối tượng được hưởng là tất cả những người lao động trong xínghiệp, cửa hàng, kể cả cán bộ Nhà nước biệt phái đến công tác tại xí nghiệp, cửahàng và cổ đông tham gia lao động.

Cán bộ Nhà nước biệt phái được hưởng các chế độ phúc lợi,khen thưởng, BHXH tại xí nghiệp, cửa hàng. Cổ đông không tham gia lao động ở xínghiệp, cửa hàng thì không được hưởng các chế độ phúc lợi, khen thưởng, BHXH.Cũng không được hưởng các chế độ nói trên những lao động thuê ngoài theo hợpđồng ngắn hạn.

III. VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG CÁC QUỸ:

Về nguyên tắc các quỹ phát triển sản xuất kinh doanh, phúclợi, khen thưởng, BHXH phải do xí nghiệp, cửa hàng quản lý và sử dụng. Căn cứcác chế độ hạch toán hiện hành (hạch toán kinh tế độc lập, hạch toán kế toántại cơ sở, hạch toán báo sổ) ngành chủ quản và ngân hàng hướng dẫn cơ sở mở tàikhoản thích hợp tại ngân hàng.

Hàng năm cùng với việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinhdoanh, xí nghiệp, cửa hàng phải xây dựng kế hoạch các quỹ để trình ngành chủquản xét duyệt. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng các quỹ phải được bàn bạc thốngnhất với tổ chức Công đoàn cơ sở vả thông qua hội nghị công nhân viên chức. Căncứ vào kế hoạch đã được duyệt, xí nghiệp cửa hàng thực hiện việc chỉ tiêu trongphạm vi các quỹ của từng đơn vị mặc dù có trường hợp Công đoàn cơ sở bao gồmnhiều cửa hàng HTKD. Đối với những khoản chỉ tiêu (quá mức do ngành chủ quảnquy định) việc chỉ tiêu chỉ được phép thực hiện sau khi có ý kiến của ngành chủquản về đề nghị chi của xí nghiệp, cửa hàng.

Trong bất cứ trường hợp nào ngành chủ quản không được tự ýsử dụng các quỹ của xí nghiệp, cửa hàng.

Việc trích lập quỹ phải thực hiện ngay sau khi quyết toán.Xí nghiệp, cửa hàng nào thực hiện được quyết toán lổ lãi hàng tháng thì việctrích lập quỹ cũng phải thực hiện hàng tháng. Nếu không thực hiện được quyếttoán lổ lãi hàng tháng thì hàng tháng phải căn cứ vào kế hoạch trích lập quỹ màtạm trích 75% số phải trích theo kế hoạch để nộp vào các quý. Cuối quý căn cứvào quyết toán mà điều chỉnh số lãi đã tạm trích nộp. Các ngành chủ quản, cơquan tài chánh, thuế, Liên hiệp công đoàn được giao nhiệm vụ giám sát việc quảnlý và sử dụng các quỹ không chia của xí nghiệp hợp doanh, cửa hàng HTKD và đểlàm nhiệm vụ đó được quyền yêu cầu xí nghiệp, cửa hàng xuất trình sổ sách,chứng từ để kiểm tra xem xét.

Việc sử dụng các quỹ trong các xí nghiệp hợp doanh, cửa hàngHTKD có nhiều ý nghĩa về chính trị, kinh tế, tài chánh, xã hội, do đó yêu cầucác Sở, Ban, Ngành có liên quan, UBND quận huyện hướng dẫn các xí nghiệp, cửahàng trực thuộc thi hành nghiêm chỉnh văn bản này.

Trong quá trình thực hiện có gặp khó khăn trở ngại gì thìkịp thời phản ánh UBND Thành phố để được hướng dẫn giải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình