BỘ TÀI CHÍNHTNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12220/TCHQ-PC V/v vướng mắc về xử phạt VPHC sau tham vấn

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công vănsố 3561/HQBRVT-TXNK ngày 30/11/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về vướng mc xử phạt vi phạm hành chính trong công tác kim tra trị giá, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 6793/TCHQ-PC ngày 24/7/2015, số 9361/TCHQ-PC ngày 12/10/2015 trả lời Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ các công văn nêu trên và hồ sơ vi phạm cụ thể, đối chiếu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015:“Trường hợp cơ quan hải quan có đủ cơ sở bác bỏ trị giá hải quan mà người khai hải quan khai báo, đồng thời người khai hải quan chấp nhận những cơ sở bác bỏ do cơ quan hải quan đưa ra thì cơ quan thông báo để người khai hải quan sửa đổi, bổ sung; cơ quan hải quan xử phạt vi phạm hành chính và thông quan hàng hóa theo quy định” và các hướng dẫn chi tiết tại đim a khoản 1, điểm g.1khoản 3 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 để xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PC (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh