BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1223/BNN-QLCL
V/v Phối hợp điều tra thực trạng hệ thống quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản cả nước

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2011

Kính gửi:

- Tổng cục Thủy sản;
- Các Cục: Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Thú y, Bảo vệ Thực vật, Trồng trọt, Chăn nuôi, Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và nghề muối;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Nam Định, Thái Bình, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đăk Lăk, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang, Kiên Giang.

Ngày 9/9/2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 2418/QĐ-BNN-KHphê duyệt danh mục các dự án Thiết kế quy hoạch, Điều tra cơ bản mở mới năm2011 và phân giao nhiệm vụ quản lý cho các Tổng Cục, Cục, Vụ thuộc Bộ. Theo đó,Bộ đã giao Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện Dự án“Điều tra thực trạng hệ thống quản lý chất lượng nông - lâm - thủy sản trênphạm vi cả nước” với mục tiêu thu thập thông tin, dữ liệu sơ cấp về hệ thống tổchức và năng lực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản từ trung ương tớiđịa phương thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.Xác định những tồn tại, bất cập, nguyên nhân của toàn hệ thống và đưa ra cácgiải pháp hoàn thiện, tăng cường năng lực của cơ quan kiểm soát chất lượng, vệsinh an toàn thực phẩm nông, lâm sản và thủy sản.

Phạm vi điều trabao gồm các đơn vị có nhiệm vụ quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sảnthuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tỉnh/thành phố.

Để triển khaithực hiện Dự án, Bộ cử đoàn công tác của Viện Quy hoạch và Thiết kế nông nghiệp(là đơn vị tư vấn và thực hiện Dự án điều tra) đến làm việc với các đơnvị để tìm hiểu về những nội dung liên quan.

Dự kiến thờigian làm việc: từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2011.

Danh sách cácđơn vị đến điều tra trực tiếp theo phụ lục gửi kèm.

Viện Quy hoạchvà Thiết kế nông nghiệp sẽ liên hệ để đăng ký thời gian làm việc cụ thể vớitừng đơn vị.

Nhằm tạo điềukiện cho đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn yêu cầu các Cục, Tổng Cục thuộc Bộ và Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn các tỉnh/thành phố:

1. Đối vớicác Cục, Tổng cục thuộc Bộ:

- Bố trí thờigian tiếp và làm việc với Đoàn, tạo điều kiện cho Đoàn trong quá trình thu thậpthông tin điều tra.

- Chỉ đạo cácđơn vị thuộc phạm vi quản lý của Cục, Tổng cục cung cấp số liệu và điền thôngtin trong phiếu điều tra.

2. Đối vớicác Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Chỉ đạo cácđơn vị trực thuộc Sở cử cán bộ đầu mối cung cấp thông tin, số liệu kịp thời,chính xác, giúp đoàn công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Yêu cầu các đơnvị quan tâm thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Viện Quy hoạch và Thiết kế NN (để biết);
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

PHỤ LỤC

DANHSÁCH CÁC ĐƠN VỊ ĐẾN ĐIỀU TRA TRỰC TIẾP
(Kèm theo công văn số 1223/BNN-QLCL ngày 05/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn)

STT

TỈNH/THÀNH PHỐ

ĐƠN VỊ ĐẾN ĐIỀU TRA

I.

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG (30 đơn vị)

1

Hà Nội

1. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản

2. Cục Bảo vệ thực vật

3. Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BTVT phía Bắc

4. Trung tâm Kiểm dịch thực vật sau nhập khẩu I

5. Trung tâm giám định kiểm dịch thực vật

6. Cục Thú y

7. Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TW 1

8. Trung tâm kiểm tra vệ sinh thú y TW 2

9. Cục trồng trọt

10. Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm phân bón cây trồng quốc gia

11. Cục chăn nuôi

12. Trung tâm khảo kiểm nghiệm giống vật nuôi và thức ăn chăn nuôi

13. Cục chế biến, Thương mại nông lâm sản nghề muối

14. Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản

15. Vụ nuôi trồng thủy sản

2

Hải Phòng

1. Trung tâm chất lượng NLTS vùng 1

2. Chi cục QLCL NLTS

3. Cơ quan thú y vùng 2

4. Chi cục thú y

5. Chi cục BVTV

6. Chi cục kiểm dịch thực vật vùng I

7. Chi cục KT và BVNLTS vùng 1 vịnh Bắc bộ

3

Nam Định

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS

4

Thái Bình

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS

II.

VÙNG ĐÔNG BẮC (17 đơn vị)

1

Quảng Ninh

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS

5. Chi cục kiểm dịch động vật

2

Lạng Sơn

1. Phòng QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VII

5. Chi cục KT và BVNLTS nội địa

6. Chi cục kiểm dịch động vật

3

Lào Cai

1. Phòng QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VIII

5. Chi cục KT và BVNLTS nội địa

6. Chi cục kiểm dịch động vật

III

VÙNG TÂY BẮC (12 đơn vị)

1

Hòa Bình

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS nội địa

2

Sơn La

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS nội địa

3

Điện Biên

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS nội địa

IV

VÙNG BẮC TRUNG BỘ (19 đơn vị)

1

Nghệ An

1. Phòng QLCL NLTS

2. Cơ quan thú y vùng 3

3. Chi cục thú y

4. Chi cục BVTV

5. Chi cục kiểm dịch thực vật vùng

6. Trung tâm bảo vệ thực vật vùng

7. Chi cục KT và BVNLTS

2

Hà Tĩnh

1. Phòng QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS

3

Quảng Bình

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS

4

Quảng Trị

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS

V

VÙNG TÂY NGUYÊN (9 đơn vị)

1

Đăk Lăk

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS nội địa

5. Cơ quan thú y vùng 5

2

Lâm Đồng

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục thú y

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục KT và BVNLTS nội địa

VI

VÙNG DUYÊN HẢI TRUNG BỘ (22 đơn vị)

1

Đà Nẵng

1. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 2

2. Cơ quan thú y vùng 4

3. Chi cục QLCL NLTS

4. Chi cục BVTV

5. Chi cục thú y

6. Chi cục khai thác và BVLNTS

2

Quảng Ngãi

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Trung tâm BVTV vùng

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục thú y

5. Chi cục khai thác và BVNLTS

3

Bình Định

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục kiểm dịch TV vùng

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục thú y

5. Chi cục khai thác và BVNLTS

4

Khánh Hòa

1. Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Trung Bộ

2. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 3

3. Phòng QLCL NLTS

4. Chi cục BVTV

5. Chi cục thú y

6. Chi cục khai thác và BVNLTS

VII

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ (20 đơn vị)

1

Tp. Hồ Chí Minh

1. Cơ quan Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Nam Bộ

2. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 4

3. Chi cục QLCL NLTS

4. Cơ quan thú y vùng 6

5. Chi cục kiểm dịch thực vật vùng II

6. Chi cục khai thác và BVNLTS

7. Chi cục BVTV

8. Chi cục thú y

2

Đồng Nai

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục khai thác và BVNLTS

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục thú y

3

Bà Rịa Vũng Tàu

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục khai thác và BVNLTS

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục Thú y

4

Tây Ninh

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục khai thác và BVNLTS

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục thú y

VIII

VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (21 đơn vị)

1

Cà Mau

1. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 5

2. Chi cục QLCL NLTS

3. Chi cục khai thác và BVNLTS

4. Chi cục BVTV

5. Chi cục thú y

2

Cần Thơ

1. Trung tâm Chất lượng NLTS vùng 6

2. Cơ quan thú y vùng 7

3. Chi cục kiểm dịch TV vùng IX

4. Chi cục QLCL NLTS

5. Chi cục khai thác và BVNLTS

6. Chi cục BVTV

7. Chi cục thú y

3

Tiền Giang

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục khai thác và BVNLTS

3. Trung tâm BVTV vùng

4. Chi cục BVTV

5. Chi cục Thú y

4

Kiên Giang

1. Chi cục QLCL NLTS

2. Chi cục khai thác và BVNLTS

3. Chi cục BVTV

4. Chi cục Thú y