BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1223 TCT/NV2
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Công ty Cổ phần SX-XNK lâm sản và hàng TTCN (UPEXIM)

Trả lời công văn số 64 ngày 25/2/2003 của Công ty Cổ phần SX-XNK lâm sản và hàng TTCN về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty Cổ phần SX-XNK lâm sản và hàng TTCN xuất khẩu hàng hoá cho nước ngoài thực hiện thanh toán theo phương thức bù trừ từ 30/9/2002 trở về trước và đủ các điều kiện khác đối với hàng hoá xuất khẩu qui định tại Điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì Công ty được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Số thuế GTGT đầu vào tương ứng với doanh số hàng xuất khẩu thanh toán theo phương thức bù trừ được xử lí cho hoàn thuế theo qui định hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu. Đối với hàng hoá Công ty xuất khẩu từ 1/10/2002, để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% và hoàn số thuế GTGT đầu vào theo qui định đối với hàng xuất khẩu, Công ty phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng theo qui định tại Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần SX-XNK lâm sản và hàng TTCN biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc