TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1223/TCT-PCCS
V/v: Trả lời c/s thuế

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Cà Mau

Trả lời công văn số 1346/CT-TTr ngày 1/12/2005 của Cục thuế tỉnh Cà Mau hỏi về chính sách miễn giảm thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2 mục I Phần B Thông tư số 98/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn Luật khuyến khích đầu tư trong nước có quy định: “Cơ sở sản xuất, kinh doanh ngoài dự án đầu tư vào ngành, nghề, địa bàn kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư, còn có hoạt động kinh doanh vào các ngành, nghề, địa bàn kinh doanh khác thì phải theo dõi hạch toán riêng phần thu nhập chịu thuế của ngành, nghề, địa bàn kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư với phần thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh vào các ngành, nghề, địa bàn kinh doanh khác để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp riêng theo đúng các mức thuế suất quy định đối với từng ngành, nghề, địa bàn mà cơ sở có kinh doanh”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, Công ty cổ phần vận tải sông biển Cà Mau là doanh nghiệp Nhà nước chuyển thành công ty cổ phần được hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước thì Công ty phải hạch toán riêng phần thu nhập chịu thuế của ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư để được hưởng ưu đãi thuế TNDN. Thu nhập từ các hoạt động kinh doanh khác (thu nhập được chia từ hoạt động liên doanh, liên kết), Công ty phải hạch toán riêng và kê khai nộp thuế theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương