VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 1223/VPCP-TCCV
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về việc tổ chức thực hiện Đề án 30.

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Bảo hiểm Xã hội Việt Nam;
- Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ.

Xét báo cáo của Văn phòng Chính phủ Công văn số 1022/VPCP-TCCV ngày 19 tháng 02 năm 2009 về việc thực hiện thống kê thủ tụchành chính tại các bộ, địa phương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ýkiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngangbộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chứcthực hiện đề án 30 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2026/TTg-TCCV ngày 21 tháng 11 năm 2008. Riêng đối với các bộ, cơ quan ngang bộcho phép kéo dài thời hạn thống kê các thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạmvi chức năng quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ (gọi chung là bộ), baogồm cả những thủ tục hành chính mà bộ đang trực tiếp thực hiện đến hết ngày 01tháng 4 năm 2009.

2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương căn cứ kết quả thống kê thủ tục hành chính điểm tại chínhquyền cấp huyện, cấp xã và hướng dẫn của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủtục hành chính của Thủ tướng trong tháng 6 năm 2009 công bố ngay bộ thủ tụchành chính chung đang được thực hiện tại chính quyền cấp xã, cấp huyện để côngkhai phục vụ nhân dân; thường xuyên cập nhật những thủ tục hành chính mới đượcban hành hoặc sửa đổi, bổ sung và loại bỏ những thủ tục hành chính đã hết hiệulực thi hành ra khỏi bộ thủ tục hành chính chung.

3. Giao Ngân hàng Chính sách Xã hội, Ngân hàng Phát triểnViệt Nam, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thành lập Tổ công tác thực hiện đề án 30 và tổchức thống kê, rà soát thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Tổ công tác chuyêntrách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ; định kỳ hàng thángbáo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình và kết quả thực hiện theo mẫu báo cáo củaTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng chính phủ.

4. Yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi kiểmđiểm rút kinh nghiệm trong việc chậm trễ kiện toàn Tổ công tác thực hiện đề án30 tại địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, TháiNguyên, Nam Định, Thanh Hóa, Thái Bình, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long thựchiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng tại công văn 6279/VPCP-TCCV ngày 23 tháng 9năm 2008, giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng Tổ công tácthực hiện đề án 30 và báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện trước ngày 10 tháng 3năm 2009.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Quý cơ quan biết, thựchiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP, BTCN, các PCN; các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu VT, TCCV(5).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc