TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1224/TCT-PCCS
V/v: Hướng dẫn thuế GTGT đối với hoạt động trục vớt

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 469/CT-TT-HT ngày 7/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bình Định đề nghị hướng dẫn chính sách thuế đối với hoạt động trục vớt, thanh thải chướng ngại vật, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm 2.38, Mục II, Phần B, Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì hoạt động “Nạo vét luồng lạch, cảng sông, cảng biển; hoạt động trục vớt, cứu hộ” có thuế suất 5%.

Cũng theo quy định tại Thông tư này, thì: “Các mức thuế suất quy định trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại”. Do dó, hoạt động trục vớt, thanh thải chướng ngại vật áp dụng mức thuế suất 5%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương