BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1225/BGTVT-KCHT
V/v: Thoả thuận hướng tuyến ống cấp nước qua QL5.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Ban QLDA cấp nước sạch và vệ sinhnông thôn, tỉnh Hải Dương

Bộ GTVT nhận được Công văn số 23/CV-BQL ngày 04/02/2009 của BanQLDA cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Hải Dương về việc thoả thuận hướngtuyến ống cấp nước qua QL5 trên địa bàn xã Kim Xuyên và Công văn số 540/CĐBVN-GT ngày 23/02/2009 của Cục Đường bộ Việt Nam về việc trả lời đề nghịcủa Ban QLDA cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, tỉnh Hải Dương. Sau khi xemxét hồ sơ và các tài liệu liên quan, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

1. Đây là Tiểu Dự án xây dựng công trình thiết yếu cung cấpnước sạch, phục vụ nhu cầu của nhân dân xã Kim Xuyên thuộc Dự án cấp nước sạchvà vệ sinh nông thôn tại 7 xã tỉnh Hải Dương (giai đoạn 2) sử dụng vốn vay của Ngânhành thế giới (WB). Do vậy, Bộ GTVT chấp thuận đề xuất theo phương án 2 - Tuyếnống nước neo vào thành cầu vượt QL5 dành cho người đi bộ tại vị trí Km69+200 củaBan QLDA cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, tỉnh Hải Dương tại Công văn số23/CV-BQL ngày 04/02/2009. Toàn bộ kinh phí liên quan đến việc xây dựng tuyếnống cấp nước qua QL5 tại Km69+200 sẽ do Chủ đầu tư công trình Dự án xây dựngtuyến cung cấp nước sạch cho xã Kim Xuyên chịu trách nhiệm chi trả.

2. Do tuyến ống nước Æ150neo vào thành cầu vượt dành cho người đi bộ nằm khu vực dân cư, yêu cầu BanQLDA cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn, tỉnh Hải Dương chỉ đạo đơn vị tư vấnđề xuất phương án kết cấu neo giữ ống nước Æ150vào thành cầu đảm bảo chắc chắn, không ảnh hưởng đến phần đường của người đibộ, đồng thời có biện pháp tạo tính thẩm mỹ của công trình trong khu vực dân cư.

3. Ban QLDA nước sạch và vệ sinh nông thôn, tỉnh Hải Dươngphải có cam kết di dời tuyến ống nước bằng kinh phí của mình mà không được bồithường khi ngành giao thông có nhu cầu mở rộng, nâng cấp, cải tạo sửa chữa QL5ảnh hưởng đến tuyến ống nước vượt qua QL5 tại Km69+200.

4. Giao cho Cục Đường bộ Việt Nam chấp thuận thiết kế kỹthuật, mỹ thuật và phương án tổ chức thi công tuyến ống nước; cấp giấy phép thicông và kiểm tra việc thực hiện xây dựng tuyến ống nước Æ150 vượt qua QL5 tại Km69+200 trên địa bàn xã KimXuyên, tỉnh Hải Dương theo thoả thuận với Bộ GTVT.

4. Khi thực hiện xây dựng tuyến ống nước Æ150 vượt qua QL5, Ban QLDA cấp nước sạch và vệ sinhnông thôn, tỉnh Hải Dương chỉ đạo nhà thầu và các đơn vị liên quan cần tuân thủcác quy định của Nghị định 186/2004/NĐ-CP ngày 05/11/2004 của Chính phủ về “Quyđịnh về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND tỉnh Hải Dương;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Sở GTVT Hải Dương;
- Khu QLĐB II;
- Lưu: VT, KCHT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng