UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1225/SKHĐT-ĐT
Về thủ tục xác nhận nhân sự cho các doanh nghiệp, dự án hợp đông hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Công an Thành Phố (PA.18);
- Sở Lao động – Thương binh và xã hội;
- Cục thuế Thành phố.

Trước đây, Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ban hành ngày29/12/1987; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam ngày 30/6/1990; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nướcngoài tại Việt Nam ngày 23/12/1992; Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày12/11/1996 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư nước ngoài tạiViệt Nam ngày 9/6/2000 và các văn bản hướng dẫn liên quan của các luật này quyđịnh Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan cấp giấy xác nhận đăng ký nhân sự chủchốt cho doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tư trực tiếpnước ngoài.

Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư (thay thế LuậtĐầu tư nước ngoài tại Việt Nam) được ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực thựchiện từ ngày 1/7/2006 (sau đây gọi tắt là Luật Doanh nghiệp năm 2005 và LuậtĐầu Tư năm 2005) không quy định thủ tục cũng như không quy định cơ quan xácnhận nhân sự chủ chốt cho các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanhcó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Ngày 7/12/2006, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản số 9087/BKH-KCN &KCX gửi các Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khucông nghệ cao và khu kinh tế và các Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố hướngdẫn về việc xác nhận nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoàinhư sau: “Pháp luật đầu tư và pháp luật về doanh nghiệp không quy định doanhnghiệp phải đăng ký nhân sự chủ chốt. Tuy nhiên, do các pháp luật khác yêu cầuphải có xác nhận thì mới làm thủ tục liên quan như khắc dấu, làm visa…Nếu Nhàđầu tư có nhu cầu thì Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc Ban Quản lý KCN cần xác nhậncho Nhà đầu tư”.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tronggiai đoạn đầu triển khai thực hiện Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Đầu tưnăm 2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xác nhận nhân sự chủ chốt nhằm giúp giảiquyết các nhu cầu cấp bách của doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanhcó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài .

Tính đến nay, Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Doanh nghiệp 2005đã có hiệu lực thực hiện gần 3 năm. Thời gian cho phép các doanh nghiệp, dự ánhợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn trực tiếp nước ngoài thành lập trước ngày01/07/2006 đăng ký lại và tổ chức hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệpnăm 2005 và Luật Đầu tư năm 2005 đã chấm dứt.

Mặt khác:

- Đối với các dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh, doanhnghiệp có vốn nước ngoài thành lập sau ngày 01/07/2006 hoặc dự án, doanh nghiệpđã đăng ký lại hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005 và Luật Đầutư 2005 thì trong nội dung Giấy chứng nhận đầu tư cấp cho phép thành lập doanhnghiệp; Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh và văn phòng đại diện đã có nhữngthông tin về Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp, người đứng đầu chinhánh và văn phòng đại diện.

- Luật Dân sự hiện hành cũng có quy định người đại diện phápluật của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ hoạtđộng của doanh nghiệp.

Vì vậy, để thực hiện mục tiêu cải cách hành chính nhằm giảmbớt thủ tục cho Nhà đầu tư và tuân thủ Luật Đầu tư năm 2005 và Luật Doanhnghiệp năm 2005, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo đến quý cơ quan kể từ ngày 01tháng 04 năm 2009:

1. Đối với các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinhdoanh có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2006 không đăng kýlại hoạt động theo quy định của Luật Đầu tư 2005 và Luật Doanh nghiệp 2005: SởKế hoạch và Đầu tư chỉ xác nhận bằng văn bản việc thay đổi nhân sự (nếu có) củadoanh nghiệp đối với Người đại diện pháp luật, Người đứng đầu Chi Nhánh, Ngườiđứng đầu Văn phòng đại diện và Người đứng đầu Văn phòng điều hành của Bên nướcngoài trong dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh.

2. Đối với các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinhdoanh có vốn đầu tư nước ngoài thành lập trước ngày 01/07/2006 đã tiến hànhđăng ký lại; và các doanh nghiệp, dự án có vốn đầu tư nước ngoài thành lập kểtừ ngày 01/07/2006: Sở Kế hoạch và Đầu tư không tiếp nhận và không giải quyếtcác hồ sơ đề nghị cấp Giấy xác nhận nhân sự chủ chốt (Hội đồng thành viên, Hộiđồng quản trị, Ban điều hành, Ban điều phối, Người đứng đầu của các đơn vị trựcthuộc) của các doanh nghiệp, dự án hợp đồng hợp tác kinh doanh có vốn đầu tưnước ngoài.

Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo để quý cơ quan được biếtvà cùng phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- BGĐ;
- Lưu VP., P.ĐT (HA, 5b).

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐCLư Thanh Phong