BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
V/v: Hoàn thuế nhập khẩu hàng hóa bị thiệt hại
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.
Trả lời công văn số 3433/HQHCM-TXNK ngày 24/9/2014 của Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh về việc hoàn thuế nhập khẩu cho Công ty TNHH Noroo-Nanpao Paints & Coatings (sau đây gọi tắt là Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
- Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ tại Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 của Văn phòng Chính Phủ về việc giúp đỡ, hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục thiệt hại sớm trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đã có công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 hướng dẫn cụ thể về thủ tục, hồ sơ miễn, giảm, hoàn thuế xuất khẩu, nhập khẩu đối với hàng hóa bị thiệt hại (điểm 3 công văn số 6642/BTC-CST). Thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp này là của Cục Hải quan địa phương.
- Theo hướng dẫn tại điểm a khoản 3 công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính, thì trường hợp chưa có Biên bản kiểm kê xác nhận giá trị thiệt hại thì căn cứ vào cam kết của doanh nghiệp về giá trị thiệt hại để xác định số thuế được miễn, giảm, hoàn.
Đề nghị Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đối chiếu với hướng dẫn tại Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 20/5/2014 của Văn phòng Chính Phủ, công văn số 6642/BTC-CST ngày 21/5/2014 của Bộ Tài chính để thực hiện. Trường hợp căn cứ vào cam kết về giá trị thiệt hại của doanh nghiệp để xác định số tiền thuế được hoàn thì yêu cầu doanh nghiệp phải có cam kết cụ thể về thời gian cung cấp Biên bản kiểm kê đánh giá giá trị vật chất thiệt hại có xác nhận của Bộ phận đầu mối tiếp nhận và tự chịu trách nhiệm về nội dung đã kê khai. Cơ quan hải quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc doanh nghiệp thực hiện đúng nội dung đã cam kết.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (04b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái