BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------
Số: 12258/TCHQ-TXNK
V/v: Xử lý phạt chậm nộp
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.
Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 7069/HQHP-TXNK ngày 2/10/2014 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về xử lý phạt chậm nộp thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, chuyển tiêu thụ nội địa của Công ty CP hóa chất Miền Bắc. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Để có cơ sở trả lời đơn vị, đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng báo cáo rõ:
- Tại thời điểm đăng ký tờ khai số 709/NSX01 ngày 2/10/2010, Công ty CP hóa chất Miền Bắc có đáp ứngđiều kiệnđược áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày quy định tại khoản 5 Điều 3 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính hay không?
- Công ty đã được kéo dài thời hạn nộp thuế hơn 275 ngày hay chưa? Nếu được thì thời hạn được kéo dài bao nhiêu?
- Cơ sở của việc chấp nhận thư bảo lãnh có thời hạn nộp thuế dài gần 4 năm (từ 2/10/2010 đến 3/7/2014)?
Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 15/10/2014.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP Hải Phòng được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK - QLN (3b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

>> Xem thêm:  Phân tích vụ án hành chính khiếu kiện quyết định thu hồi đất trên thực tế ?

>> Xem thêm:  Nguyên tắc bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất ? Không có sổ đỏ có được bồi thường không ?