BỘ XÂY DỰNG
--------------------
V/v: điều chỉnh giá trong trường hợp kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2011

Kính gửi:
Sở Xây dựng tỉnh An Giang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 339/SXD-KTXD ngày 20/6/2011 của Sở Xây dựng tỉnh An Giang đề nghị hướng dẫn điều chỉnh đơn giá thi công do điều chỉnh tiến độ thi công không do lỗi của nhà thầu. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
Theo quy định tại Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng, thì tiến độ thực hiện hợp đồng được điều chỉnh trong trường hợp chậm bàn mặt bằng không đúng với các thỏa thuận trong hợp đồng ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng mà không do lỗi của bên nhận thầu gây ra. Khi đó, nếu giá cả nguyên vật liệu biến động, chế độ chính sách thay đổi thì chủ đầu tư báo cáo Người quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh đơn giá đối với hợp đồng trọn gói và hợp đồng theo đơn giá cố định.
Việc xác định đơn giá mới được căn cứ vào công bố giá của địa phương nơi xây dựng công trình, hóa đơn, chứng từ hoặc báo giá và nội dung dung hợp đồng đã ký phù hợp với các quy định của pháp luật.
Sở Xây dựng tỉnh An Giang căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, KTXD. T06.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Trần Văn Sơn