VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------------------
Số: 1226/VPCP- KGVX
V/v: Quyết định quy định điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia tách, giải thể trường đại học
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:
Bộ Giáo dục và Đào tạo
Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quyết định quy định điều kiện và trình tự, thủ tục thành lập, cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học (Tờ trình số 1082/TTr-BGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2011), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:
Sau khi Luật Giáo dục đại học được Quốc hội thông qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu hoàn chỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành điều kiện và thủ tục thành lập, đình chỉ hoạt động, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Các Bộ: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Khoa học và Công nghệ;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, PL, Cục KSTT, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (4). QT; 24
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
(Đã ký)
Nguyễn Hữu Vũ