BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1227/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc thuế hàng hóa nhập khẩu tạo TSCĐ dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Trang trại nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Việt
(Thôn Suối Thông, xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng)

Trả lời công văn số JVAT-250213HQngày 25/2/2013 của Công ty TNHH Trang trại nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Việtvề việc xem xét miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định dự án ưu đãiđầu tư, về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Vấn đề vướng mắc theo phản ánh củaCông ty TNHH Trang trại nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Việt tại công văn sốJVAT-250213HQ nêu trên, trước đây, Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo Tổngcục Hải quan tại công văn số 787/HQĐL-NV ngày 17/10/2012 và đã được Tổng cụcHải quan trả lời tại công văn số 6791/TCHQ-TXNK ngày 03/12/2012 (đính kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để Côngty TNHH Trang trại nông nghiệp kỹ thuật cao Nhật Việt biết và liên hệ với CụcHải quan tỉnh Đắk Lắk thực hiện theo đúng quy định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Cục Hq Đắk Lắk;
- Lưu: VT, TXNK(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang