TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1227/TCT-DNNN
V/v: Hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bạc Liêu

Trả lời công văn số 367/CT .QLDN ngày 23/3/2006 của Cục thuế tỉnh Bạc liêu về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) cho Bưu điện tỉnh Bạc Liêu; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục I, phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế GTGT: Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết và Cơ sở phải được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, có con dấu, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo chế độ quy định và có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng.

Đặc thù của ngành bưu chính viễn thông, các đơn vị trong nội bộ ngành thực hiện cung cấp dịch vụ lẫn cho nhau, khi thực hiện phân chia doanh thu giữa các đơn vị thành viên của Tổng công ty các đơn vị phải sử dụng hóa đơn GTGT và thực hiện kê khai hạch toán thuế GTGT đầu ra tương ứng với doanh thu được phân chia theo quy định hiện hành, thuế GTGT đầu ra của đơn vị cung cấp dịch vụ là số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của đơn vị nhận dịch vụ, dẫn đến một số đơn vị phụ thuộc có phát sinh số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 120/2003/TT-BTC nêu trên, nếu Bưu điện tỉnh Bạc liêu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định thì Bưu điện Bạc Liêu được hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bạc Liêu biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bưu điện tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, DNNN (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc