BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 1228/TCT-TCCB
V/v Chế độ trợ cấp khi điều động luân chuyển, luân phiên công việc

Hà Nội, ngày 3 tháng 4 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

Tổng cục Thuế nhận được công vănsố 44/CT-TVQT ngày 02/03/2009 của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang về chế độ trợ cấp chocán bộ, công chức điều động về công tác tại tỉnh Hậu Giang. Vấn đề này, Tổngcục Thuế có ý kiến như sau:

1. Qua nghiên cứu Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Hậu Giang về dự toánthu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngânsách năm 2009 của tỉnh Hậu Giang đã thống nhất thông qua Tờ trình số 51/TTr-UBNDngày 28/11/2008 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang tiếp tục chi trợ cấp điềuđộng, trợ cấp thuê nhà cho cán bộ, công chức thuộc UBND địa phương quản lý đượcđiều động về công tác tại tỉnh Hậu Giang như năm 2008.

Đây là khoản trợ cấp lấy từ nguồnkinh phí trong dự toán chi ngân sách địa phương của tỉnh Hậu Giang, do đó cánbộ công chức ngành thuế (là công chức cơ quan Trung ương quản lý đặt tại địaphương) không được Uỷ ban nhân dân tỉnh trợ cấp.

2. Căn cứ Công văn số 157/UBTVQH12 ngày 15/10/2008 của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện cơchế tự chủ về tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị hành chínhsự nghiệp; Công văn số 826/BTC-KHTC ngày 19/01/2009 của Bộ Tài chính về việctạm ứng chi thu nhập cho cán bộ, công chức hệ thống thuế với mức chi bìnhquân/tháng toàn ngành là 1,6 lần lương cơ bản, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụcủa đơn vị và của công chức (cao hơn so với chế độ tiền lương chung của cán bộ,công chức, viên chức do nhà nước quy định). Thời gian áp dụng từ tháng 1/2009cho đến khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt cơ chế quản lý tài chính và biênchế đối với hệ thống thuế năm 2009 và 2010.

3. Về chế độ trợ cấp cho cán bộ,công chức khi điều động luân chuyển, luân phiên: ngày 04/9/2007, Tổng cục Thuếđã có công văn số 3592/TCT-TCCB hướng dẫn chế độ trợ cấp điều động, luân chuyển,luân phiên công việc thực hiện theo đúng Quy chế điều động luân chuyển, luânphiên công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành Thuế ban hành kèmtheo Quyết định số 1197/QĐ-TCT ngày 4/11/2005 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Hậu Giangcăn cứ Quy chế và văn bản hướng dẫn của ngành để tổ chức thực hiện theo đúng quyđịnh; đồng thời đề nghị Cục thuế không trình Tổng cục duyệt những khoản kinh phívà các chế độ khác ngoài chế độ chung của Bộ Tài chính và của ngành thuế đã đượcduyệt.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuếtỉnh Hậu Giang biết, thực hiện./.

TỔNG CỤC TRƯỞNGĐặng Hạnh Thu