BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 12282/BCT-CNNg
V/v thủ tục xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Công ty cổ phần xuất nhập khẩuthan-Vinacomin

Trả lời công văn số 1705/CLM-XT ngày11 tháng 11 năm 2010 của Công ty cổ phần xuất nhập khẩu than-Vinacomin(Coalimex) đề nghị hướng dẫn thủ tục xuất khẩu than qua cảng biển quốc tế HảiPhòng theo Hợp đồng số 02/CLM-TPR /2010 ngày 29 tháng 10 năm 2010 giữa Coalimexvới khách hàng Teparak Inter Marine Limited, Singapore, Bộ Công Thương giảithích như sau:

1. Công ty Kho vận Đá Bạc-Vinacominlà đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than-khoáng sản Việt Nam(Vinacomin) được Vinacomin giao nhiệm vụ làm đầu mối tiếp nhận than từ các đơnvị sản xuất, chế biến than thuộc Vinacomin đã được cấp phép khai thác chế biếnthan theo quy định của Luật Khoáng sản tại vùng Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đểtiêu thụ trực tiếp hoặc uỷ thác tiêu thụ thông qua hợp đồng mua bán than.

2. Hợp đồng mua bán than thương phẩmsố 62.4/2010-VLC-VD ngày 02 tháng 01 năm 2010 giữa Công ty Kho vận ĐáBạc-Vinacomin với Công ty cổ phần than Vàng Danh-Vinacomin (là đơn vị đã đượcBộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác) không cần chế biến (nếu thanthương phẩm để xuất khẩu có tiêu chuẩn chất lượng theo quy định) để Công ty Khovận Đá Bạc-Vinacomin ủy thác cho Coalimex xuất khẩu (theo Hợp đồng ủy thác số 01/2010/CLM-VLC ngày 31 tháng 12 năm 2009) là cơ sở để quản lý nguồn than hợppháp, phù hợp với quy định tại điểm b, c khoản 1 Mục II Thông tư số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về hướng dẫn xuấtkhẩu than.

Trong quá trình xuất khẩu than quacảng Hải Phòng theo Hợp đồng số 02//CLM-TPR/2010 ngày 29 tháng 10 năm 2010 giữaCoalimex với khách hàng Teparak Inter Marine Limited, Singapore và theo Hợpđồng uỷ thác nêu trên, Coalimex và Công ty. Kho vận Đá Bạc-Vinacomin chịu tráchnhiệm trước pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc than hợp pháp và tuânthủ các quy định về điều kiện kinh doanh, xuất khẩu than tại Thông tư số 04/2007/TT-BCT và số 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ CôngThương về hướng dẫn điều kiện kinh doanh và xuất khẩu than./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG NGHIỆP NẶNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Khắc Thọ