BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12286/BCT-PCLB
V/v cung cấp số liệu mực nước, lưu lượng các hồ chứa thủy điện phục vụ công tác phòng chống lụt bão

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Thực hiện Công văn số 386/PCLBTWngày 25 tháng 11 năm 2010 của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương vềviệc cung cấp số liệu mực nước, lưu lượng các hồ chứa thủy điện phục vụ côngtác phòng chống lụt bão. Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn BộCông Thương đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo các chủ hồ chứa thủyđiện do Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý thực hiện cung cấp các nội dung sau:

1. Trong suốt mùa lũ, các chủ hồchứa thủy điện phải thu thập các số liệu: mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưuhồ, lưu lượng về hồ, lưu lượng xả qua tràn, lưu lượng qua tua bin phát điệncủa toàn bộ các lần quan trắc.

2. Việc cung cấp các số liệu thựchiện như sau

- Trong điều kiện bình thường(không có lũ): Cung cấp ngày 1 lần vào 16 giờ hàng ngày.

- Khi có lũ: Cung cấp ít nhất 2lần/1 ngày vào 6 giờ và 16 giờ. Ngoài ra, khi tiến hành xả lũ phải báo cáo vàcung cấp ngay.

- Số liệu gửi về Ban Chỉ huy phòng,chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, thành phố, Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòngchống lụt bão Trung ương đồng thời gửi về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huyphòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương (25 Ngô Quyền, HoànKiếm, Hà Nội; Điện thoại: 04.22218315; Fax: 04.22218321; Email:[email protected]) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hoàng Quốc Vượng;
- BCĐ PCLBTW;
- Lưu: VT, VPTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Cao Anh Dũng