BỘ CÔNG THƯƠNG
BAN CHỈ HUY PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12287/BCT-PCLB
V/v cung cấp số liệu thủy văn và xây dựng phương án PCLB bảo đảm an toàn đập thủy điện

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi:..............................................

Nhằm chủ động trong công tác điềuhành phòng chống lụt bão, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạnBộ Công Thương yêu cầu Công ty thực hiện những nội dung sau:

1. Trong suốt mùa lũ, cung cấp sốliệu về mực nước thượng lưu, mực nước hạ lưu hồ, lưu lượng về hồ, lưu lượngxả qua tràn, lưu lượng qua tua bin phát điện. Khi lũ chưa xuất hiện, cungcấp số liệu 1 lần/ngày, tại thời điểm 16h00. Khi có lũ, cung cấp số liệu ítnhất 2 lần/ngày, tại thời điểm 6h00 và 16h00. Khi tiến hành xã lũ phải báo cáovà cung cấp ngay các số liệu trên.

Số liệu được gửi về:

- Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bãoTrung ương theo số fax 04.37335701 hoặc 04.37340604; Điện thoại: 04.37335694hoặc 04.37335697; Email [email protected] hoặc [email protected];

- Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương theo số fax: 04.22218321 hoặc Email:[email protected];

2. Xây dựng phương án phòng chốnglụt bão đảm bảo an toàn đập, trình Bộ Công Thương phê duyệt

Hàng năm, các chủ đập phải xây dựnghoặc cập nhật bổ sung Phương án Phòng chống lụt bão bảo đảm an toàn đập theoquy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 34/2010/TT-BCT ngày 07 tháng 10 năm2010 của Bộ Công Thương quy định về quản lý an toàn đập của công trình thủyđiện.

Phương án được gửi về Văn phòngthường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương(Địa chỉ: Phòng 103, số 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ít nhất 1 thángtính từ tháng 4 đối với các địa bàn thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên vàĐông Nam Bộ; tháng 8 đối với các địa bàn thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Hoàng Quốc Vượng;
- Lưu: VT, VPTT.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC KỸ THUẬT AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP
Cao Anh Dũng