BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1229/TCHQ-TXNK
V/v ghi nhận vướng mắc

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2013

Kính gửi:

Tập đoàn dầu khí Việt Nam.
(18 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 1211/DKVN-QLHĐngày 22/2/2013 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đề nghị giải quyết vướngmắc đăng ký danh mục miễn thuế đối với vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động dầukhí của Công ty dầu khí Nhật - Việt, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Hiện nay, Tổng cục Hải quan đangtrao đổi ý kiến với các đơn vị liên quan để giải quyết vướng mắc về việc đăng kýdanh mục miễn thuế đối với vật tư, thiết bị phục vụ hoạt động dầu khí của Côngty dầu khí Nhật - Việt trước khi trình Bộ Tài chính xem xét, xử lý. Tổng cụcHải quan ghi nhận vướng mắc của Tập đoàn dầu khí Việt Nam và sẽ có trả lờitrong thời gian sớm nhất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tậpđoàn dầu khí Việt Nam được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK(3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang