BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/BXD-KTXD
V/v: điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

Kínhgửi: Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triển đô thị Hà Nội

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 055/KH-MPMU-VB ngày 04/6/2011 (2012) của Ban quản lý các dự án trọng điểm phát triểnđô thị Hà Nội đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng. Sau khi xemxét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại văn bản số 56/BXD-KTXD ngày 29/4/2011của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng, thì đối với trườnghợp này các bên tham giá hợp đồng cần làm rõ trường hợp nào được gọi là biếnđộng quá lớn mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng (mức biến động giá nhiênliệu, vật tư, thiết bị tăng hoặc giảm bao nhiêu % thì mới điều chỉnh giá);trường hợp trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận cụ thể thì được hiểu làbiến động (tăng hoặc giảm) so với giá trong hợp đồng. Trên cơ sở đó hai bêntiến hành bàn bạc thống nhất điều chỉnh giá theo đúng nội dung hợp đồng đã ký(gồm: phạm vi điều chỉnh đến đâu? những loại vật liệu nào được điều chỉnh? phươngpháp điều chỉnh ra sao? ...)

Ban quản lý các dự án trọng điểmphát triển đô thị Hà Nội căn cứ hướng dẫn trên để tổ chức thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh