BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 123/TCHQ-KTTT
V/v thuế nhập khẩu PTVT của Dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần KVC Việt Nam.
(thôn 3, xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 172/TT-CT ngày19/12/2008 của Công ty Cổ phần KVC Việt Nam về việc xin miễn thuế nhập khẩuphương tiện vận tải (xe ôtô) để tạo tài sản cố định cho Dự án nhà máy sản xuấtvật liệu xây dựng theo Phiếu chuyển văn bản số 1418/PCVB-VPCP ngày 24/12/2008của Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 6b, Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuếnhập khẩu, thì: Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ đượcBộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận tải đưa đón công nhân gồm xeôtô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thuỷ được miễn thuế nhập khẩu.

Trường hợp của Công ty Cổ phần KVC Việt Nam, theo trình bày,Công ty nhập khẩu 02 xe ôtô (01 chiếc 4 chỗ ngồi và 01 chiếc 7 chỗ ngồi) để tạotài sản cố định sử dụng cho chuyên gia Hàn Quốc và cán bộ, nhân viên đi lại.Đối chiếu với quy định trên, thì 02 xe ôtô trên của Công ty nhập khẩu khôngthuộc đối tượng được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần KVC Việt Namđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn