BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 123/TCT-PC
V/v xử lý vi phạm đối với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2009

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 5313/CT-TTr1 ngày19/05/2008 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị hướng dẫn xử lý viphạm về thuế đối với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường. Về vấn đề này,Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 25/11/2008, Tổng cục Thuế có Công văn số 4504/TCT-PCgửi Bộ Tư pháp đề nghị hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với thuốclá nhập lậu đã bán ra thị trường.

Ngày 30/12/2008, Bộ Tư pháp có Công văn số 4228/BTP-PLHSHCgửi Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) về việc hướng dẫn xử lý vi phạm pháp luật vềthuế đối với thuốc lá nhập lậu đã bán ra thị trường (bản photocopy đính kèmcông văn này).

Đề nghị Cục Thuế TP Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tạiCông văn số 4228/BTP-PLHSHC ngày 30/12/2008 nêu trên của Bộ Tư pháp.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến