THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/TTg-KTNV/v chuyển đổi chủ đầu tư dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Quế Võ III - Giai đoạn 1, tỉnh Bắc Ninh

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

Kính gửi:

-BộKếhoạchĐầutư;-Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 10325/BKHĐT-QLKKT ngày 20 tháng 11 năm 2015 về việc chuyển đổi chủ đầu tư và tăng vốn đầutư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Quế Võ III - Giai đoạn 1,tỉnh Bắc Ninh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1.Đồng ý chủ trương điều chỉnh chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầngkỹ thuật KCN Quế Võ III - Giai đoạn 1 (quy mô 303,8 ha) từ Công ty cổ phầnTập đoàn Dabaco Việt Nam sang Công ty TNHH đầu tư và phát triển KCN EIP vàđiều chỉnh tổng vốn đầu tư của Dự án; chủ đầu tư chịu trách nhiệm phê duyệt điềuchỉnh tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

2.Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm chỉ đạo Ban quản lý cácKhu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnhcho Dự án; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện quy hoạch, đầu tư, thành lập và hoạt độngcủa khu công nghiệp Quế Võ III - Giai đoạn 1 đảm bảo hiệu quả thu hút đầu tư,tuân thủ quy định của pháp luật./.


Nơi nhận:
-Như trên;-TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;-Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP,GTVT, NN&PTNT;-VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg,TGĐ Cổng TTĐT,Các Vụ: KTTH, V.III, TH;-Lưu: VT, KTN (3) TrT.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải