BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 123/XNK-XXHH
V/v vướng mắc hàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2013

Kínhgửi: Công ty TNHH PANASONIC Việt Nam

Trả lời công văn số 13- 12/CV-PSVngày 07 tháng 03 năm 2013 của Công ty TNHH PANASONIC Việt Nam về việc vướng mắchàng hóa được hưởng ưu đãi ACFTA, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8 của Phụ lục I Quyếtđịnh 12/2007/QĐ-BTM của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) ngày 31 tháng 05năm 2007 về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu E đểhưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung vềHợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộnghòa Nhân dân Trung Hoa;

Căn cứ Điều 21 của Phụ lục II Thôngtư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 về việc thực hiện Quy tắc thủ tụccấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hàihòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại hàng hóa thuộc Hiệp định Khung vềHợp tác kinh doanh toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộnghòa Nhân dân Trung Hoa thì:

Các lô hàng quá cảnh qua một/nhiềunước không phải là thành viên, doanh nghiệp phải xuất trình một số chứng từ chocơ quan hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo tính nguyên trạng trong quátrình vận chuyển, trong đó có vận tải đơn chở suốt được cấp tại lãnh thổ nướcthành viên xuất khẩu.

Công ty không xuất trình được vậntải đơn chở suốt cho lô hàng nên không được hưởng ưu đãi thuế ACFTA.

Bộ Công Thương thông báo để công tyđược biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XXHH, thaiph (2).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thanh Hải