BỘ TÀI CHÍNH
-------
V/v: Thực hiện Quyết định 9990/QĐ-BCT về áp dụng thuế chống bán phá giá
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Ngày 25/12/2013, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 9990/QĐ-BCT và công văn số 11915/BCT-QLCT về việc áp dụng thuế chống bán phá giá đối với một số mặt hàng thép không gỉ nhập khẩu vào Việt Nam. Bộ Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:
1. Về phạm vi, đối tượng, mức thuế và thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời:đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào Quyết định số 9990/QĐ-BCT ngày 25/12/2013 kèm theo Thông báo về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời và công văn số 11915/BCT-QLCT ngày 25/12/2013 của Bộ Công Thương(kèm theo) để thực hiện.
2. Về căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế, thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, thủ tục thu nộp và hoàn trả thuế chống bán phá giá:thực hiện theo quy định tại điểm 1d Điều 92, Điều 94, Điều 95, điểm 3 Điều 96 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
3. Về khai báo trên tờ khai hải quan:
- Đối với tờ khai hải quan điện tử:
+ Về việc khai báo: trong thời gian chờ hiệu chỉnh, bổ sung tiêu chí khai báo Thuế chống bán phá giá trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn người khai hải quan khai thuế chống bán phá giá vào tiêu chí thuế khác trên Hệ thống khai hải quan điện tử.
+ Về tờ khai hải quan điện tử nhập khẩu in: đối với những hàng hóa có thuế tự vệ sẽ được thể hiện tại tiêu chí 27 - Thuế TTĐB của Tờ khai hải quan nhập khẩu và phụ lục tờ khai nhập khẩu in. Đồng thời tên tiêu chí 27 sẽ được thay thế bằng "Thuế TTĐB/Thuế tự vệ/Thuế chống bán phá giá".
- Đối với tờ khai hải quan thủ công:

>> Xem thêm:  Quy định về giải tỏa đất đai theo đúng pháp luật ? UBND xã có thẩm quyền giải tỏa đất không ?

Trên cơ sở sử dụng mẫu tờ khai nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BTC ngày 08/02/2012 của Bộ Tài chính, người khai hải quan khai thuế chống bán phá giá vào tiêu chí 27 - Thuế TTĐB của Tờ khai hải quan nhập khẩu và phụ lục tờ khai nhập khẩu in. Đồng thời tên tiêu chí 27 sẽ được thay thế bằng "Thuế TTĐB/Thuế tự vệ/Thuế chống bán phá giá". Việc ghi trị giá tính thuế, thuế suất và số tiền thuế tự vệ phải nộp trên các ô tương ứng của tờ khai theo đúng quy định.
4. Về biên lai thu tiền thuế chống bán phá giá:
Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tạm thời sử dụng mẫu 02/HNK ban hành kèm theo Quyết định 723/QĐ-BTC ngày 21/3/2012 của Bộ Tài chính để thu thuế chống bán phá giá trong trường hợp cơ quan hải quan trực tiếp thu tiền mặt cho đến khi có mẫu biên lai mới, lãnh đạo Chi cục phụ trách trực tiếp ký và đóng dấu treo của đơn vị và thực hiện như sau:
- Trường hợp tờ khai có nhiều mặt hàng, không có thuế TTĐB nhưng có thuế chống bán phá giá thì sửa ô "Tiền thuế TTĐB" thành "Tiền thuế chống bán phá giá".
- Trường hợp tờ khai có cả thuế TTĐB và thuế chống bán phá giá thì viết thành 2 biên lai thu thuế. Một biên lai thu thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế BVMT, một biên lai thu thuế chống bán phá giá.
Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công Thương (Cục QLCT);
- Vụ Pháp chế - BTC;
- Vụ Chính sách thuế - BTC;
- Vụ Hợp tác quốc tế - BTC;
- Lưu: VT, TCHQ (47).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Xem thêm:  Điều kiện mua bán chuyển nhượng nhà ở tái định cư ? Đối tượng nào thuộc diện tái định cư không ?