BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1230 TCT/NV5
V/v khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi:

Công ty liên doanh HECTY TRANSPORTION Việt Nam
(1B/2A-25 Láng Hạ - Ba Đình - Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 130303-2/CV-TV ngày 13/03/2003 của Công ty liên doanh HECTY TRANSPORTION Việt Nam hướng dẫn thuế GTGT trong lĩnh vực giao nhận vận tải hàng hoá, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 89/1998/TT-BTC ngày 27/6/1998 và Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì hoạt động vận tải quốc tế không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Vì vậy, khi xuất hoá đơn cho khách hàng, Công ty không tính thuế GTGT đối với tiền cước vận tải quốc tế. Đối với thuế GTGT phần cước hoạt động vận tải nội địa, Công ty thực hiện kê khai, tính thuế theo quy định tại Điểm 12, Mục I; Điểm 3.12, Mục II; Điểm 2, Mục III Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến