BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Số: 12302/BCT-XNK
V/v hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2009

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2008

Kính gửi: Doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu,nhập khẩu xăng dầu

Triển khai thực hiện Quyết địnhsố 1547/QĐ-BKH ngày 19 tháng 11 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giaochỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 đối với mặt hàng xăng dầu;

Trên cơ sở nguồn cung xăng dầu năm2009; kết quả thực hiện nhập khẩu, kinh doanh năm 2008; đăng ký hạn mức nhậpkhẩu xăng dầu năm 2009; khả năng nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu của doanh nghiệpvà sau khi cân đối cơ cấu xăng dầu nhập khẩu phục vụ sản xuất, tiêu dùng trongnước;

Bộ Công Thương thông báo nhưsau:

1. Giao hạn mức nhập khẩu xăng dầutối thiểu cho doanh nghiệp thực hiện năm 2009 theo số lượng, chủng loại cụ thểtại Phụ lục số 1 kèm theo công văn này.

2. Từ năm 2009 Nhà máy Lọc dầu DungQuất bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng dầu cho thị trường nội địa. Số lượng, cơcấu sản phẩm và tiến độ sản xuất dự kiến theo Phụ lục số 2 kèm theo công vănnày.

Sau khi làm việc và thống nhất vớicác cơ quan chức năng, Bộ Công Thương sẽ thông báo cho các doanh nghiệp về việctổ chức tiêu thụ nguồn sản phẩm của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và những điềuchỉnh cần thiết hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu.

3. Doanh nghiệp có trách nhiệm thựchiện quy định tại Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2007 của Chínhphủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định cụ thể sau:

- Căn cứ tình hình thị trường vàtiến độ thực hiện nguồn cung từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất để tính toán tiến độnhập khẩu xăng dầu, đảm bảo cung ứng đủ cho thị trường nội địa về số lượng, cơcấu và thường xuyên đảm bảo mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 20 ngàycả về cơ cấu chủng loại theo hạn mức nhập khẩu tối thiếu được Bộ Công Thươnggiao. Không được nhập khẩu thấp hơn hạn mức nhập khẩu tối thiểu được giao cảnăm.

- Tuân thủ các quy chuẩn và quyđịnh hiện hành về quản lý chất lượng xăng dầu.

- Số lượng xăng dầu kinh doanh tạmnhập tái xuất không tính vào hạn mức nhập khẩu doanh nghiệp được giao tại vănbản này.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báocáo định kỳ về thực hiện nhập khẩu xăng dầu hàng tháng và luỹ kế đến kỳ báo cáo(chi tiết theo mục đích: nhập khẩu tự doanh, nhập khẩu uỷ thác, nhập khẩu phụcvụ sản xuất và pha chế, tạm nhập tái xuất). Báo cáo hàng tháng gửi về Bộ CôngThương (Vụ Xuất Nhập khẩu, Vụ Thị trường Trong nước và Vụ Kế hoạch) chậm nhấtvào ngày 10 của tháng tiếp theo.

- Doanh nghiệp trong trường hợpcó nhu cầu điều chỉnh giảm hạn mức nhập khẩu tối thiểu gửi văn bản về Bộ Công Thươngchậm nhất là ngày 30 tháng 9 năm 2009 để được xem xét điều chỉnh phù hợp vớiyêu cầu thực tế. Trường hợp đã thực hiện hết hạn mức nhập khẩu tối thiểu đượcgiao và có nhu cầu nhập khẩu tăng thêm, doanh nghiệp có văn bản gửi Bộ CôngThương đăng ký nhập khẩu bổ sung.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quyđịnh hiện hành. Văn bản này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm2009.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

PHỤ LỤC SỐ 1

HẠNMỨC NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TỐI THIỂU NĂM 2009 GIAO CHO CÁC DOANH NGHIỆP
(Kèm theo công văn số 12302/BCT-XNK Ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ Công Thương)

STT

Doanh nghiệp/mặt hàng

Tổng số (1.000m3/tấn)

Xăng (1.000m3)

Diesel (1.000m3)

Ma dút (1.000m3)

Dầu hoả (1.000m3)

N. liệu bay (1.000m3)

TổNG Số

13.000

4.340

6.560

1.740

90

270

1

Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam

6.610

2.460

3.080

1.000

70

2

Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư

1.260

430

630

190

10

3

Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Tp. Hồ Chí Minh

840

400

420

20

4

Tổng công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên

1.710

480

1.140

90

5

Công ty TNHH Dầu khí Mê Kông

330

100

220

10

6

Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam

270

270

7

Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

550

120

410

10

10

8

Công ty Xăng dầu Quân đội

740

240

450

50

9

Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

170

10

60

100

10

Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ

250

100

150

11

Công ty TNHH Điện lực Hiệp Phước

270

270

PHỤ LỤC SỐ 2

KẾHOẠCH SẢN XUẤT CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT NĂM 2009
(Kèm theo công văn số 12302/BCT-XNK Ngày 26 tháng 12 năm 2008 của Bộ CôngThương)

Đơn vị tính:tấn

Tên sản phẩm

Tổng số

Quý 1

Quý 2

Quý 3

Quý 4

Tổng số

2.496.900

2.500

55.300

1.101.300

1.342.100

1

Xăng

832.500

21.200

367.600

448.000

2

Diesel

1.339.000

1.700

27.400

590.400

719.500

3

Mazut

143.700

3.000

63.400

77.300

4

Nhiên liệu bay (Jet A1)

181.700

800

3.700

79.900

97.300