Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 12309/TC-HCSN NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2003 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 10/2002/NĐ-CP
VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 192/2001/QĐ-TTG

Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương.

Qua hơn một năm triểnkhai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/1/2002 của Chính phủ về chếđộ tài chính áp dụng cho đơn vị sự nghiệp có thu và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ về mở rộng thí điểm khoánbiên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan hành chính Nhà nước,bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực; tuy nhiên tiến độ còn chậm. Thựctế cho thấy nơi nào được lãnh đạo các cấp quan tâm chỉ đạo đôn đốc triển khaithực hiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, thì nơi đó triển khai thựchiện tốt và mang lại hiệu quả cao và ngược lại nơi nào lãnh đạo các cấp chưatập trung chỉ đạo đúng mức, thì nơi đó triển khai hiệu quả không cao.

Ngày 01/9/2003 Thủtướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 18/2003 /CT-TTg về việc đẩy mạnh côngtác thực hiện quyền tự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp. Để sớm hoànthành việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, mở rộngthí điểm khoán biên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính rộng khắptrong cả nước; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương và UBND cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiệncác công việc sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn về giao quyềntự chủ tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp có thu; mở rộng thí điểm khoánbiên chế và kinh phí đối với các cơ quan hành chính đến lãnh đạo cấp Uỷ vàchính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị sự nghiệp nhằm quán triệt đầy đủ mụcđích, ý nghĩa, nội dung, lợi ích của cơ chế mới, thống nhất nhận thức và quyếttâm thực hiện.

2. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộcChính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa thành lập BanChỉ đạo thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTgthì đề nghị thành lập ngay. Đối với những nơi đã thành lập, đề nghị kiện toànBan Chỉ đạo đủ sức tham mưu, đề xuất chương trình kế hoạch, các giải pháp và tổchức thực hiện.

3. Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chưa triển khaihoặc chưa hoàn thành giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp cóthu, đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch và lộ trình hoàn thành giao quyền tựchủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, có giải pháp cụ thể, phấn đấuđến năm 2004 hoàn thành việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sựnghiệp có thu.

Các bước phân loại và giao quyền tự chủ tài chính cho cácđơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại văn bảnsố 7358/TC-HCSN ngày 04/7/2002 (đối với các Bộ, cơ quan Trung ương), văn bản số 7357/TC-HCSN ngày 04/7/2002 và văn bản số 7395/TC-HCSN ngày 05/7/2002 (đối với cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Đối với cơ quan quản lý hành chính cần tiếp tục lựa chọn cáccơ quan có đủ điều kiện để triển khai thực hiện mở rộng thí điểm khoán biên chếvà kinh phí hành chính.

Đối với các đơn vị sự nghiệp có nguồn thu thấp hoặc không cóthu ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp, thực hiện giao quyền tự chủtài chính theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

4. Trên cơ sở phân loại và giao quyền tự chủ tài chính chocác đơn vị sự nghiệp có thu xác định rõ mức độ tự bảo đảm nguồn thực hiện cảicách tiền lương đối với từng đơn vị sự nghiệp có thu.

5. Các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương theo chức năng,nhiệm vụ của mình, khẩn trương tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, hướng dẫnchi tiết các cơ chế chính sách có liên quan theo hướng tạo điều kiện thuận lợicho các đơn vị sự nghiệp có thu và các cơ quan quản lý nhà nước triển khai thựchiện theo cơ chế mới.

6. Tăng cường đôn đốc kiểm tra việc tổ chức triển khai thựchiện, định kỳ sơ kết, kịp thời phổ biến nhân rộng những điển hình tích cực,những biện pháp thực hiện có hiệu quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vàcó biện pháp chỉ đạo, xử lý đối với những đơn vị chậm triển khai theo đúng tiếnđộ đề ra.

Để có số liệu và tình hình báo cáo Thủ tướng Chính phủ vềkết quả triển khai thực hiện Nghị định số 10/2002/NĐ-CP ngày 16/01/2002 củaChính phủ và Quyết định số 192/2001/QĐ-TTg ngày 17/12/2001 của Thủ tướng Chínhphủ, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng trựcthuộc tổ chức triển khai thực hiện tốt các công việc nêu trên. Tổng hợp kết quảgiao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu, khoán biên chế vàkinh phí hành chính đối với cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện đến ngày30/9/2003, ước thực hiện cả năm 2003 và kế hoạch triển khai năm 2004, báo cáovề Bộ Tài chính trước ngày 20/12/2003 (theo biểu số 01, 02 đính kèm); đồng thờinêu cụ thể những vướng mắc và kiến nghị sửa đổi bổ sung (nếu có).


Biểu số: 01

Bộ, tỉnh …

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 10/2002/NĐ-CP

STT

Nội dung

Tổng số đơn vị sự nghiệp

Tổng số đơn vị SNCT

Số đơn vị giao quyền tự chủ tài chính

Kết quả các đơn vị đã thực hiện Nghị định 10

Đã giao năm 2002

Đã giao 9 tháng 2003

Ước giao năm 2003

KH giao năm 2004

Số thu sự nghiệp

Thu nhập tăng thêm

Năm 2001

Năm 2002

Ước TH năm 2003

Năm 2001

Năm 2002

Ước TH năm 2003

1

Các đơn vị tự bảo đảm chi phí

- Sự nghiệp Y tế

- Sự nghiệp Đào tạo

- Sự nghiệp Nghiên cứu khoa học

- Sự nghiệp Văn hóa, T.Tin, TDTT, PTTH

- Sự nghiệp khác

2

Các ĐV tự bảo đảm 1 phần chi phí

- Sự nghiệp Y tế

- Sự nghiệp Đào tạo

- Sự nghiệp Nghiên cứu khoa học

- Sự nghiệp Văn hóa, T.Tin, TDTT, PTTH

- Sự nghiệp khác

Ghi chú: Cột (12), cột (13),cột (14) trường hợp không tính được thu nhập bình quân chung của từng người laođộng theo từng lĩnh vực hoạt động sự nghiệp (SN Y tế, SN Đào tạo…) thì đề nghịcó thuyết minh số liệu về thu nhập bình quân của một số đơn vị sự nghiệp trựcthuộc.


Biểusố 02

Bộ,Tỉnh, Tp trực thuộc TW

Tình hình thực hiện khoán chi theo quyết định 192/2001/QĐ-TTg

Các cơ quan

hành chính

tại địa phương

Thời điểm thực hiện khoán

Kết quả thực hiện khoán trong năm 2002

Uớc thực hiện trong năm 2003

Dự kiến số đơn vị TH khoán trong năm 2004

Về biên chế

Về kinh phí

Về biên chế

Về kinh phí

Biên chế được giao

(Người)

Biên chế thực hiện

(Người)

Biên chế giảm (Người)

Kinh phí được giao

(Ngàn đ)

Số tiết kiệm

(Ngàn đ)

Thu nhập BQ đầu người tăng

(Người)

Biên chế được giao

(Người)

Biên chế thực hiện

(Người)

Biên chế giảm (Người)

Kinh phí được giao

(Ngàn đ)

Số tiết kiệm

(Ngàn đ)

Thu nhập BQ đầu người tăng

(Người)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. Các cơ quan

HC thuộc tỉnh

1 - Cơ quan …

2 - Cơ quan …

II. Các huyện,

Thị xã thuộc tỉnh

1 - Huyện …

2 - Huyện …

Ghi chú:

- Cột 1: Liệt kê toàn bộ cácđơn vị hành chính trên địa bàn

- Cột 2: Đối với những đơn vịchưa TH khoán: Để trống: Những đơn vị đã TH khoán: ghi rõ thời điểm tháng, nămthực hiện khoán