BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1231/BHXH-TCKT
V/v trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được phn ánh của một số BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là BHXH tỉnh) về việc vướng mắc trong trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) cho các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là đơn vị). Để thng nhất trong tổ chức thực hiện, BHXH Việt Nam hướng dẫn BHXH các tỉnh thực hiện như sau:

1. Cơ quan BHXH thực hiện chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các đơn vị có đủ điều kiện theo đúng quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT).

2. Thời điểm chuyển kinh phí CSSKBĐ cho đơn vị: Kể từ ngày cơ quan BHXH nhận được bn đề nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo mẫu số 01/BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam quy định về tchức thực hiện BHYT trong khám bệnh, chữa bệnh (KCB).

3. Việc xác định và chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 11 Quyết định số 1399/QĐ-BHXH .

4. Về quyết toán kinh phí CSSKBĐ: Cơ quan BHXH tổng hợp và quyết toán kinh phí CSSKBĐ vào chi phí KCB BHYT của tnh theo sthực chuyển cho đơn vị.

5. Đối với các Tập đoàn, Tổng Công ty có nhiều đơn vị sử dụng lao động, các đơn vị sử dụng lao động hạch toán độc lập, có trụ sở riêng, đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm tht nghiệp theo mã riêng tại các quận, huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh hoặc tại nhiều tỉnh khác nhau thì cơ quan BHXH thực hiện trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ cho từng đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 18 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC .

6. Cơ quan BHXH (Phòng Giám định BHYT hoặc bộ phận giám định) định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra điều kiện và việc sử dụng kinh phí dành cho CSSKBĐ tại cơ s giáo dục quc dân, đơn vị theo quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch s41/2014/TTLT-BYT-BTC .

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tng Giám đốc (để b/c);
- Ban CSYT;
- Lưu: VT, TCKT (02).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐCNguyễn Đình Khương